Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad vattenreglering

Rapporten visar på kopplingarna mellan ekologin och flödet och hur en reglering av flödet påverkar de vattenanknutna ekosystemen.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Författarna visar på metoder som kan användas för att bedöma hur flödet bör regleras om man tillåter vattenkraftproduktion i ett vattendrag. I första hand bedömer författarna att det är metoden och erfarenheter från utfallet efter nyttjande av metoden som bör utgöra utgångspunkten för lämpliga försiktighetsmått.

Hur regleringen bör ske kan variera mellan olika avrinningsområden. I rapporten finns ett antal slutsatser kring lämpliga grundläggande hänsyn som alltid bör tas vid vattenreglering. Dessa handlar om minimitappningar, flödesvariation och hastigheten i förändringar av vattenstånden i vattendragen.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Rapportförfattarna ansvarar för innehållet och slutsatserna i rapporten. Rapportens innehåll innebär inte något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida.

Denna rapport utgör ett underlag för Havs- och vattenmyndighetens arbete med att ta fram vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått för bland annat vattenkraftsanläggningar i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan.

Andra relaterade rapporter är:

Publicerad: 2013-10-30
Sidansvarig: Webbredaktion