Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.

Omslag till rapport. Illustration.

Om regeringsuppdraget

Regeringen gav genom regleringsbrevet för år 2015 Havs- och vattenmyndigheten följande regeringsuppdrag:

Havs och vattenmyndigheten ska mot bakgrund av Europeiska kommissionens utvärdering av den nationella ålförvaltningsplanen analysera behovet av och vid behov föreslå revidering av ålförvaltningsplanen mot bakgrund av målen i EU:s förordning (EG) nr 1100/2007 och den vetenskapliga rådgivningen. Konsekvenserna av eventuella förslag till revidering ska redovisas. Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2015.

Genomförande av uppdraget

Inom uppdraget analyserar Havs- och vattenmyndigheten behovet av att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål mot bakgrund av Europeiska kommissionens utvärdering, målen i EU:s förordning (EG) nr1100/2007 och den vetenskapliga rådgivningen.

Åtaganden inom nuvarande nationell förvaltningsplan och skattad effekt av hitintills genomförda åtgärder utgör centrala delar i analysen. I analysen beaktas även de internationella processer som på ett eller annat vis påverkar utfallet av nationellt genomförda åtgärder liksom en eventuell revidering av den nationella förvaltningsplanen.

Under året har Havs- och vattenmyndigheten haft nära samråd med Sveriges Lantbruksuniversitet som försett myndigheten med utökade underlag till grund för uppdragets genomförande och slutrapport. En mer detaljerad och utförlig beskrivning av aktuella underlag återges i Aqua reports 2015:19.

Under arbetet med detta uppdrag har synpunkter och förslag som spelats in till myndigheten via möten, seminarier, skrivelser och samråd beaktats (se Bilaga 1).

Slutsats

För att stärka genomförandet av den nationella förvaltningsplanen avser Havs- och vattenmyndigheten att arbeta vidare med identifierade behov och förslag till anpassningar enligt vad som presenteras i analysen.

Myndigheten anser dock inte att planen behöver revideras.

För att förbättra arbetet med ålens återhämtning på EU-nivå och nationell nivå bör regeringen överväga att:

  • Snarast verka för en regional samordning mellan medlemsstater runt Östersjön för att utarbeta gemensamma övervakningsprogram, koordinera arbetet med beståndsuppskattningar samt koordinera och samordna nationella skyddsåtgärder.
  • Mot bakgrund av utpekade brister i rapportering, internationell koordinering och svårigheten att fastställa effekten av nationella åtgärder på internationell nivå bör Regeringen överväga att verka för en revidering av nuvarande förordning. I detta sammanhang bör behovet av åtgärder för att underlätta uppvandring i sötvatten också påpekas.
  • Tydliggöra länsstyrelsernas uppdrag att samordna och genomföra fisketillsyn i länsstyrelsernas instruktion och regleringsbrev.
  • I linje med Vattenverksamhetsutredningens förslag, underlätta den juridiska hanteringen med avseende på ändringar av tillstånd till vattenverksamheter, för att effektiviteten i genomförandet av miljöåtgärder ska öka.
Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion