1. Publicerad: 11 december 2015

  En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

 2. Publicerad: 7 februari 2014 Uppdaterad: 20 februari 2014

  Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelserna.

 3. Publicerad: 21 februari 2020

  I rapporten beskriver Luleå universitet ett projekt där man tittat på små avloppssystem i relation till hållbarhetskriterier och olika scenarier.

 4. Handboken har som syfte att komplettera de allmänna råden om små avloppsanordningar i olika avseenden såsom exempel och hänvisningar till relevant litteratur.

 5. Faktabladet innehåller tekniska beskrivningar av små avloppsanläggningar. Naturvårdsverket gav år 1987 ut allmänna råd för små avloppsanläggningar. Råden innehöll tekniska beskrivningar och rekommendationer om de typer av infiltrationsanläggningar, markbäddar och minireningsverk som var aktuella då råden skrevs. I oktober 2002 drog Naturvårdsverket in dessa råd, men det tekniska innehållet gäller fortfarande och nypublicerades som faktablad 2003.

 6. Faktablad 2 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 7. Faktablad 3 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 8. Faktablad 4 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 9. Faktablad 6 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 10. Publicerad: 24 mars 2015

  Vägledningen syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial.