Små avloppsanläggningar - handbok till allmänna råd

Handboken har som syfte att komplettera de allmänna råden om små avloppsanordningar i olika avseenden såsom exempel och hänvisningar till relevant litteratur.

Två personer som kommunicerar. Illustration.

Om handboken

Handboken är ersatt med Vägledning för prövning av små avlopp

Handbokens syfte är att komplettera de allmänna råden om små avloppsanordningar med exempel och hänvisningar till relevant litteratur. Vår förhoppning är att handboken ska ge ett bra stöd vid handläggning av ärenden som rör enskilda avlopp.

Handboken riktar sig i första hand till tjänstemän på kommunens plan-, miljö- och hälsoskyddskontor. Avsikten är att även konsulter och entreprenörer ska kunna använda sig av innehållet. Mycket av det som står är också tillämpligt för privatpersoner med enskilda avlopp. Information mer anpassad till privatpersoner finns dels i de broschyrer och informationsmaterial som många kommuner tagit fram.

Bilagor till handboken

Bilaga 1 (en ordlista), 3 (om domar) och 4 (mallar och rutiner från kommuner) är framtagna inom den arbetsgrupp som bidrog till att handboken blev färdig.

Bilaga 2 (en tekniköversikt) och bilaga 5 (om provtagning) är författade av konsulter och de publiceras oavkortat.