Sökresultat

 • Publikation (328)
 • Mer än ett år sedan (328)
 • Anslag (7)
 • Arter med åtgärdsprogram (6)
 • Badvatten (7)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Visa fler
 • Bidrag (3)
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (3)
 • Dricksvatten (5)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (43)
 • Fiskevård (10)
 • Forskning (6)
 • Fredade arter (3)
 • Fritidsbåt (3)
 • Fritidsfiske (21)
 • Främmande arter (9)
 • Försurning (2)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (3)
 • Handbok (2)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (7)
 • Havsförvaltning (7)
 • Havsplanering (52)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (4)
 • Jordbruk (5)
 • Kalkning (6)
 • Kattegatt (12)
 • Klimat (4)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (6)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (8)
 • Miljöövervakning (61)
 • Programområde Kust och Hav (20)
 • Programområde Sötvatten (5)
 • Rapport (130)
 • Regeringsuppdrag (27)
 • Regler (2)
 • Restaurering (4)
 • Riksintresse (1)
 • Ryggradslösa djur (11)
 • Skagerrak (10)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (13)
 • Små avlopp (13)
 • Sötvatten (6)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (9)
 • Vattenförvaltning (19)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (27)
 • Växter (1)
 • Yrkesfiske (25)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Östersjön (24)
 • Övergödning (6)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Vägledningar (1)
 • Havsplanering (3)
 • Publikationer (322)
 • Bibliotek (1)

 • Faktasida (19)
 • Publikation (307)
 • Återrapportering (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Publikation: Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelserna.

Publikation: Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Under 2013 har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med de fem kustlänsstyrelserna Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Halland och Västra Götaland arbetat fram en vägledning om reglering av fiske i skyddade områden.

Publikation: Nationell förvaltningsplan för knubbsäl i Kattegatt och Skagerrak

Nationell förvaltningsplan för knubbsäl i Kattegatt och Skagerrak

Den här rapporten är en förvaltningsplan för knubbsäl i Skagerrak och Kattegatt, en gemensam angelägenhet för de länder som gränsar till dessa hav.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Faktasida: Rapporter 2019

Rapporter 2019

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2019.

Faktasida: Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning.

Faktasida: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.