Sökresultat

 • Publikation (91)
 • Senaste året (91)
 • Anslag (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (11)
 • Badvatten (3)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Visa fler
 • Bidrag (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (6)
 • Fiskevård (2)
 • Forskning (1)
 • Fredade arter (2)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (4)
 • Grundvatten (1)
 • Handbok (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (14)
 • Internationellt arbete (1)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (9)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Rapport (44)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Regler (1)
 • Restaurering (7)
 • Ryggradslösa djur (7)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (4)
 • Statistik (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vattenkraft (9)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (8)
 • Växter (3)
 • Yrkesfiske (3)
 • Årsredovisning (3)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (1)
 • Havsplanering (2)
 • Publikationer (81)
 • Bibliotek (6)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (15)
 • Publikation (72)
 • Återrapportering (3)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Publikation: Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen

Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen

Detta dokument är Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner som lämnats till regeringen.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många vattenfåror är torrlagda på̊ grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet avleds via vattenkraftverken i stället för i de ursprungliga vattenfårorna. Rapporten är en kunskapssammanställning om vilka värden som är möjliga att återskapa om vattenflöden säkerställs i de ursprungliga fårorna.

Publikation: Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.

Publikation: Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning

Faktasida: Årsredovisningar

Årsredovisningar

Årsredovisningarna visar verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.