Sökresultat

 • Publikation (174)
 • Senaste året (174)
 • Anslag (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (3)
 • Badvatten (3)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Visa fler
 • Bidrag (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (6)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (3)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (7)
 • Främmande arter (7)
 • Försurning (1)
 • Grundvatten (1)
 • Handbok (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (3)
 • Havsförvaltning (6)
 • Havsplanering (58)
 • Intern service (1)
 • Kalkning (4)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (2)
 • Marin kartering (2)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (29)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (11)
 • Programområde Sötvatten (2)
 • Rapport (86)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Regler (1)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (6)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Små avlopp (3)
 • Statistik (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenförvaltning (13)
 • Vattenkraft (3)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (13)
 • Yrkesfiske (6)
 • Årsredovisning (3)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (6)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Miljöhot (1)
 • Havsplanering (5)
 • Publikationer (160)
 • Bibliotek (7)

 • Faktasida (32)
 • Publikation (138)
 • Återrapportering (4)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (10)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Publikation: Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Publikation: Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av våra resultat.

Publikation: Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Under 2013 har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med de fem kustlänsstyrelserna Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Halland och Västra Götaland arbetat fram en vägledning om reglering av fiske i skyddade områden.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Faktasida: Andra källor till kunskap

Andra källor till kunskap

Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

Faktasida: Tidskrifter i biblioteket

Tidskrifter i biblioteket

Havs- och vattenmyndighetens bibliotek prenumererar på tidskrifter i elektronisk och/eller tryck form. Här är en förteckning över våra löpande tidskrifter i tryck.

Faktasida: Databaser

Databaser

Havs- och vattenmyndigheten prenumererar på ett antal databaser, som är tillgängliga i myndighetens lokaler.