Sökresultat

 • Publikation (317)
 • Publikationer (317)
 • Mer än ett år sedan (317)
 • Anslag (7)
 • Arter med åtgärdsprogram (6)
 • Badvatten (7)
 • Visa fler
 • Bidrag (2)
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (3)
 • Dricksvatten (5)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (43)
 • Fiskevård (10)
 • Forskning (6)
 • Fredade arter (3)
 • Fritidsbåt (3)
 • Fritidsfiske (20)
 • Främmande arter (9)
 • Försurning (2)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (3)
 • Handbok (2)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (7)
 • Havsförvaltning (7)
 • Havsplanering (49)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (4)
 • Jordbruk (5)
 • Kalkning (6)
 • Kattegatt (12)
 • Klimat (4)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (6)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Miljöövervakning (58)
 • Programområde Kust och Hav (19)
 • Programområde Sötvatten (4)
 • Rapport (124)
 • Regeringsuppdrag (27)
 • Regler (2)
 • Restaurering (4)
 • Riksintresse (1)
 • Ryggradslösa djur (11)
 • Skagerrak (10)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (13)
 • Små avlopp (13)
 • Sötvatten (6)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (8)
 • Vattenförvaltning (18)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (26)
 • Växter (1)
 • Yrkesfiske (25)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Östersjön (24)
 • Övergödning (6)

 • Faktasida (13)
 • Publikation (302)
 • Återrapportering (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelserna.

Publikation: Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Under 2013 har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med de fem kustlänsstyrelserna Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Halland och Västra Götaland arbetat fram en vägledning om reglering av fiske i skyddade områden.

Publikation: Nationell förvaltningsplan för knubbsäl i Kattegatt och Skagerrak

Nationell förvaltningsplan för knubbsäl i Kattegatt och Skagerrak

Den här rapporten är en förvaltningsplan för knubbsäl i Skagerrak och Kattegatt, en gemensam angelägenhet för de länder som gränsar till dessa hav.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Faktasida: Rapporter 2019

Rapporter 2019

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2019.

Faktasida: Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning.

Faktasida: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.

Faktasida: Havet

Havet

Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.