1. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 1 juli 2020

 2. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 26 juni 2017

  Miljöövervakningsprogrammet för Kust och hav ger underlag för beskrivningar av storskalig påverkan, främst med avseende på övergödning, metaller och miljögifter och biologisk mångfald.

 3. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 18 februari 2019

  Målet med delprogrammet är att med hydrografiska, kemiska och biologiska mätningar påvisa effekter av främst övergödning. Syreförhållanden och förekomst av svavelväte kartläggs också.

 4. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 12 juli 2018

  Syftet med den integrerade kustfiskövervakningen är att kartlägga fiskens beståndsstatus, hälsotillstånd och miljögiftsbelastning för att upptäcka förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöfaktorer.

 5. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 1 februari 2016

  Syftet med delprogrammet är att redovisa om och på vilket sätt strukturen hos den bottenlevande makrofaunan förändras. Det ger signaler om långsiktiga förändringar uppstått på grund av övergödning och syrgasstagnation.

 6. Publicerad: 15 februari 2019

  Syftet med delprogrammet är att beskriva tillstånd och förändringar i sedimentlevande makrofauna i Sverige kust- och utsjöområden.

 7. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 1 februari 2016

  Delprogrammet Säl och havsörn redovisar förändringar av bestånd och hälsotillstånd hos toppkonsumenterna säl och havsörn som ett mått på långsiktiga effekter av miljögifter.

 8. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 1 februari 2016

  De vegetationsklädda bottnarna som även kallas fytalen, fytobentalen eller den fotiska zonen, är mycket artrik med både växter och djur som är lätta att observera.

 9. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 25 februari 2019

  Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige. Undersökningar bedrivs i olika naturtyper. Prover av många slag ingår.

 10. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 22 maj 2020

  Den övervakning av miljötillståndet som sker på regional nivå är en omfattande och viktig del av miljöövervakningen i Sverige. Eftersom miljöövervakningen bedrivs av olika finansiärer och huvudmän är det angeläget att arbetet samordnas och görs enhetligt.