Sökresultat

Miljöövervakning (53)
Publikation (53)
Anslag (2)
Arter med åtgärdsprogram (1)
Badvatten (2)
Bedömningsgrunder (2)
Farliga ämnen (1)
Fiskar (12)
Forskning (2)
Fredade arter (1)
Fritidsfiske (3)
Främmande arter (5)
Havsförvaltning (2)
Havsmiljödirektivet (2)
Havsplanering (1)
Kattegatt (1)
Klimat (1)
Miljödata (1)
Programområde Kust och Hav (15)
Programområde Sötvatten (4)
Publikation (53)
Rapport (27)
Regeringsuppdrag (1)
Ryggradslösa djur (3)
Skagerrak (1)
Skräp/marint skräp (1)
Sötvatten (5)
Vattendirektivet (1)
Yrkesfiske (3)
Östersjön (3)

Publikationer (53)

Senaste året (53)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Den 13:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Utvärdering av provtagningsprogram i den fria vattenmassan i marin miljö

Utvärderingen omfattar övervakningsprogram med fysikalisk-kemiska variablerna i den fria vattenmassan i kust och utsjö.

Utvärdering av ny övervakning av främmande arter

I denna rapport jämförs traditionella med nya metoder för att övervaka fauna i hamnområden.

Miljöövervakning av växtplankton i Kattegatt och Östersjön med rDNA-barcoding och mikroskopi

En jämförelse av molekylärbiologisk metodik och mikroskopi.

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:4 Torhamn

Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Torhamn i Blekinge skärgård.

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:3 Kvädöfjorden

Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Kvädöfjärden i södra Östergötland.

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:2 Holmöarna

Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Holmöarna i Bottniska Viken.

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:1 Fjällbacka

Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Fjällbacka i Västerhavet.

Provtagningsmetoder för mikroplast över 300 mikrometer i ytvatten

En jämförelsestudie mellan pump och trål.