Sökresultat

 • Miljöövervakning (58)
 • Publikation (58)
 • Anslag (3)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Badvatten (3)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Visa fler
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (22)
 • Forskning (3)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Främmande arter (4)
 • Gis (1)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsmiljödirektivet (2)
 • Havsplanering (1)
 • Kalkning (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljömål (1)
 • Programområde Kust och Hav (17)
 • Programområde Sötvatten (4)
 • Publikation (58)
 • Rapport (26)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skagerrak (1)
 • Sötvatten (5)
 • Vattendirektivet (1)
 • Yrkesfiske (3)
 • Östersjön (7)

 • Publikationer (58)

 • Senaste månaden (24)
 • Senaste året (58)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Den 13:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Publikation: De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige

De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige

Den här rapporten presenterar utbredningen av de glacialrelikta kräftdjuren i Sverige samt anger inom vilka områden det finns sjöar som potentiellt kan innehålla dessa djur.

Publikation: Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014

Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014

Rapporten syftar till att identifiera tidstrender och andra mönster avseende rester av bekämpningsmedel i Skånes ytvatten och jämföra data med andra vattenundersökningar som görs i Sverige.

Publikation: Miljöövervakning av Sveriges sjöar och vattendrag

Miljöövervakning av Sveriges sjöar och vattendrag

Representativiteten av den kontrollerande miljöövervakningen  Rapporten presenterar en sammanställning och analys av miljöövervakningen i svenska sjöar och vattendrag 2011-2012.

Publikation: Utvärdering av gynnsam bevarandestatus i sjöar

Utvärdering av gynnsam bevarandestatus i sjöar

I rapporten redovisas inventeringen av tio sjöar med avseende på vattenväxter. Undersökningen omfattade även siktdjup och vattenkemiska analyser.

Publikation: Utvärdering av videoteknik som visuell undervattensmetod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter

Utvärdering av videoteknik som visuell undervattensmetod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter

Metodsäkerhet, precision och kostnader.

Publikation: Uppföljning av mindre vattendrag

Uppföljning av mindre vattendrag

Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för inrättandet av ett nationellt program för biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter inom delsystem för sjöar och vattendrag. Uppföljningen gäller främst limniska naturtyper och arter inom art- och habitatdirektivet.

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora. Här hittar du en artbestämningsnyckel, information om arbetet med och hänsynstagande samt artfaktablad om Sveriges stormusslor. Guiden har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Göteborgs naturhistoriska museum på uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten.

Publikation: Naturtypsbestämning av utsjöstationer i Bottniska viken

Naturtypsbestämning av utsjöstationer i Bottniska viken

För att kunna nyttja de data som samlas in kontinuerligt inom nationella miljöövervakningen behöver provtagningsstationernas naturtyp klassificeras. 

Sidansvarig: Webbredaktionen