Sökresultat

 • Miljöövervakning (125)
 • Faktasida (125)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Blanketter (1)
 • Ekonomi (1)
 • Visa fler
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (1)
 • Forskning (5)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (3)
 • Föreskrift (2)
 • Försurning (7)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (5)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (1)
 • Klimat (1)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljödata (15)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljömål (3)
 • Programområde Kust och Hav (44)
 • Programområde Sötvatten (58)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Statistik (3)
 • Sötvatten (17)
 • Undersökningstyper (71)
 • Vattendirektivet (2)
 • Vattenförvaltning (8)
 • Vägledning (4)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (7)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (72)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (4)
 • Miljöövervakning (31)
 • Data och statistik (13)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (2)

 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (78)
 • Mer än ett år sedan (47)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Dokument: Inventeringsmetod för sjöhjortron och näcköra

Inventeringsmetod för sjöhjortron och näcköra

Sjöhjortron är rödlistad som en missgynnad art, och dess livsmiljöer är därför viktiga att bevara.

Dokument: Lokalbeskrivning

Lokalbeskrivning

Undersökningstypen syftar till att beskriva de undersökta lokalerna med avseende på geografiskt läge, vattendragstyp, areal, fysisk struktur, morfologi, substrat, vegetation, närmiljö och påverkan.

Dokument: Makrofyter i sjöar

Makrofyter i sjöar

Syftet med undersökningstypen är att registrera förekomst av makrofyter och övervaka växtsamhällen i sjöar.

Dokument: Makrofyter i vattendrag

Makrofyter i vattendrag

Undersökningstypen kan användas för övervakning av biologisk mångfald, allmänekologisk bedömning av vattendraget och bedömning av förändring i tiden av makrofyters artsammansättning.

Dokument: Malövervakning

Malövervakning

Syftet med undersökningstypen Malövervakning är att den ska användas för kvalitativt provfiske av den utrotningshotade fisken mal.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Sidansvarig: Webbredaktionen