Sökresultat

 • Miljöövervakning (130)
 • Faktasida (130)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Blanketter (1)
 • Ekonomi (1)
 • Visa fler
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (2)
 • Forskning (4)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (2)
 • Föreskrift (2)
 • Försurning (6)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (5)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Klimat (2)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljödata (15)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljömål (2)
 • Programområde Kust och Hav (46)
 • Programområde Sötvatten (60)
 • Publikation (5)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Statistik (3)
 • Sötvatten (17)
 • Undersökningstyper (72)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (7)
 • Vägledning (4)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (6)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (73)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (4)
 • Miljöövervakning (31)
 • Data och statistik (13)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (5)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (30)
 • Senaste året (73)
 • Mer än ett år sedan (57)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Dokument: Sedimentation

Sedimentation

Undersökningstypen används för att kartera sedimentation i olika vattenområden samt följa långtidsförändringar i mängd och sammansättning hos sedimenterande partikulärt material.

Dokument: Sediment − basundersökning

Sediment − basundersökning

Data från denna undersökningstyp är användbara främst som hjälpvariabler till mjukbottenfauna- och miljögiftsundersökningar.

Dokument: Siktdjup

Siktdjup

Siktdjup används vanligen som ett mått på näringstillståndet eftersom det vanligtvis finns en god relation till mängden växtplankton i vattenmassan.

Dokument: Stormusslor

Stormusslor

Undersökningstypen för stormusslor syftar till att följa förändring av populationsstorlek och täthet samt förändring i ålders/storleksstrukturen i avgränsade bestånd av stormusslor.

Dokument: Syrehalt i bottenvatten, kartering

Syrehalt i bottenvatten, kartering

Undersökningstypen kan bidra till att beskriva hotbilder mot miljön i kust- och havsområden som bottendöd, minskad fiskproduktion och minskad biologisk mångfald.

Dokument: Utter och mink - beståndsövervakning

Utter och mink - beståndsövervakning

Målet med undersökningen är att beskriva den geografiska utbredningen av utter och mink i undersökningsområden samt att beskriva förändringar i dessa utbredningar.

Sidansvarig: Webbredaktionen