Sökresultat

 • Miljöövervakning (113)
 • Senaste året (113)
 • Anslag (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Badvatten (3)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Visa fler
 • Blanketter (1)
 • Ekonomi (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (11)
 • Forskning (4)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Främmande arter (6)
 • Föreskrift (2)
 • Försurning (1)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (2)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (2)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljödata (11)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljömål (2)
 • Programområde Kust och Hav (43)
 • Programområde Sötvatten (34)
 • Publikation (34)
 • Rapport (20)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skagerrak (1)
 • Statistik (2)
 • Sötvatten (7)
 • Undersökningstyper (47)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (3)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (6)
 • Övergödning (3)

 • Vägledningar (48)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (4)
 • Miljöövervakning (15)
 • Data och statistik (7)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (34)

 • Faktasida (77)
 • Publikation (34)
 • Regeringsuppdrag (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Den 13:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Dokument: Lokalbeskrivning

Lokalbeskrivning

Undersökningstypen syftar till att beskriva de undersökta lokalerna med avseende på geografiskt läge, vattendragstyp, areal, fysisk struktur, morfologi, substrat, vegetation, närmiljö och påverkan.

Dokument: Makrofyter i sjöar

Makrofyter i sjöar

Syftet med undersökningstypen är att registrera förekomst av makrofyter och övervaka växtsamhällen i sjöar.

Dokument: Makrofyter i vattendrag

Makrofyter i vattendrag

Undersökningstypen kan användas för övervakning av biologisk mångfald, allmänekologisk bedömning av vattendraget och bedömning av förändring i tiden av makrofyters artsammansättning.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag

Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter i fisk varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metodbeskrivning för inventering av utter vintertid på snö

Metodbeskrivning för inventering av utter vintertid på snö

Den metod för utterinventering som beskrivs i det följande har utvecklats och testats inom två undersökningsområden i Norrbottens län under tre säsonger.

Sidansvarig: Webbredaktionen