Sökresultat

 • Miljöövervakning (135)
 • Senaste året (135)
 • Anslag (3)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Badvatten (5)
 • Bedömningsgrunder (4)
 • Visa fler
 • Blanketter (1)
 • Ekonomi (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (24)
 • Forskning (7)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (6)
 • Föreskrift (2)
 • Försurning (5)
 • Gis (3)
 • Grundvatten (5)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsmiljödirektivet (3)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kalkning (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (3)
 • Miljöbalken (2)
 • Miljödata (17)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljömål (3)
 • Programområde Kust och Hav (36)
 • Programområde Sötvatten (33)
 • Publikation (63)
 • Rapport (27)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Remiss (1)
 • Ryggradslösa djur (4)
 • Skagerrak (1)
 • Statistik (2)
 • Sötvatten (18)
 • Undersökningstyper (23)
 • Vattendirektivet (2)
 • Vattenförvaltning (7)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (4)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (9)
 • Övergödning (4)

 • Vägledningar (24)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (4)
 • Miljöövervakning (25)
 • Data och statistik (12)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (63)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Faktasida (73)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (58)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (56)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Den 13:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Dokument: Utter och mink - beståndsövervakning

Utter och mink - beståndsövervakning

Målet med undersökningen är att beskriva den geografiska utbredningen av utter och mink i undersökningsområden samt att beskriva förändringar i dessa utbredningar.

Dokument: Övervakning av grundvattenkvalitet

Övervakning av grundvattenkvalitet

Provtagning och analys av grundvatten utförs enligt detta dokument för att registrera långsiktiga förändringar och bedöma status i grundvattnets kemi till följd av mänsklig påverkan.

Dokument: Övervakning av saltvatteninträngning i brunnar

Övervakning av saltvatteninträngning i brunnar

Syftet med undersökningstypen är att identifiera riskområden för saltvatteninträngning mäta saltvattenpåverkan på dricksvatten i områden som kan befaras vara riskområden för ökande saltvatteninträngning.

Faktasida: Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten Ursprunglig utgåva Konsoliderad version Registret senast uppdaterat: 2016-01-27 Bemyndigande : 7 kap. 2 och 3 §§ och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om

Faktasida: Miljö-dna – övervakningsmetoder för främmande arter i vattenmiljöer

Miljö-dna – övervakningsmetoder för främmande arter i vattenmiljöer

Miljö-dna-metoder har en stor potential för att tidigt upptäcka en svag dna-signal som kan ge en varning om en pågående invasion. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har de sista åren jobbat med att utveckla metoder för övervakning i marin miljö.

Sidansvarig: Webbredaktionen