Sökresultat

 • Miljöövervakning (119)
 • Senaste året (119)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Badvatten (2)
 • Visa fler
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Blanketter (1)
 • Fiskar (2)
 • Forskning (3)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (7)
 • Föreskrift (1)
 • Försurning (6)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (5)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (2)
 • Klimat (2)
 • Marin kartering (1)
 • Miljödata (15)
 • Programområde Kust och Hav (35)
 • Programområde Sötvatten (39)
 • Publikation (33)
 • Rapport (18)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Statistik (4)
 • Sötvatten (20)
 • Undersökningstyper (32)
 • Vattenförvaltning (6)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (2)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (7)

 • Arter (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (32)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (4)
 • Miljöövervakning (26)
 • Data och statistik (14)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Publikationer (33)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (86)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (27)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Återrapportering (2)

 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Officiell statistik - Havs- och vattenmiljö

Officiell statistik - Havs- och vattenmiljö

Inom statistikområdet havs- och vattenmiljö ingår statistik om tillförsel av näringsämnen till kusten, växtplankton och fisk i sötvatten, näringsämnen i sjöar och vattendrag, samt vattenkemi i grundvatten.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Faktasida: Internationell rapportering av miljödata

Internationell rapportering av miljödata

Sverige rapporterar regelbundet data om våra havs- och vattenmiljöer enligt åtaganden inom EU och internationellt.

Publikation: Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:4 Torhamn

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:4 Torhamn

Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Torhamn i södra Egentliga Östersjön.

Publikation: Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:3 Kvädöfjärden

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:3 Kvädöfjärden

Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Kvädöfjärden i Egentliga Östersjön.

Publikation: Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:2 Holmöarna

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:2 Holmöarna

Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Holmöarna i Bottniska viken.