Sökresultat

Miljöövervakning (144)
Senaste året (144)
Anslag (4)
Arter med åtgärdsprogram (1)
Badvatten (5)
Bedömningsgrunder (3)
Blanketter (1)
Farliga ämnen (2)
Fiskar (14)
Forskning (6)
Fredade arter (1)
Fritidsfiske (4)
Främmande arter (7)
Föreskrift (1)
Försurning (6)
Gis (2)
Grundvatten (5)
Havsförvaltning (3)
Havsmiljödirektivet (3)
Havsplanering (3)
Internationellt arbete (1)
Kattegatt (1)
Klimat (3)
Marin kartering (1)
Miljödata (17)
Programområde Kust och Hav (41)
Programområde Sötvatten (38)
Publikation (59)
Rapport (28)
Regeringsuppdrag (8)
Ryggradslösa djur (4)
Skagerrak (1)
Skräp/marint skräp (1)
Skyddade områden (2)
Statistik (2)
Sötvatten (22)
Undersökningstyper (29)
Vattendirektivet (2)
Vattenförvaltning (6)
Vägledning (2)
Yrkesfiske (4)
Östersjön (5)
Övergödning (5)

Miljöhot (1)
Vägledningar (29)
Föreskrifter (1)
Samordningsområden (4)
Miljöövervakning (31)
Data och statistik (12)
Kartor och Gis (1)
Miljömål och direktiv (1)
Vårt uppdrag (5)
Regeringsuppdrag (5)
Publikationer (59)

Faktasida (84)
Publikation (53)
Regeringsuppdrag (5)
Återrapportering (2)

Senaste veckan (13)
Senaste månaden (14)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Den 13:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Miljö-dna – övervakningsmetoder för främmande arter i vattenmiljöer

Miljö-dna-metoder har en stor potential för att tidigt upptäcka en svag dna-signal som kan ge en varning om en pågående invasion. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har de sista åren jobbat med att utveckla metoder för övervakning i marin miljö.

Miljöövervakningens programområde Kust och hav

Miljöövervakningsprogrammet för Kust och hav ger underlag för beskrivningar av storskalig påverkan, främst med avseende på övergödning, metaller och miljögifter och biologisk mångfald.

Delprogram fria vattenmassan

Målet med delprogrammet är att med hydrografiska, kemiska och biologiska mätningar påvisa effekter av främst övergödning. Syreförhållanden och förekomst av svavelväte kartläggs också.

Delprogram integrerad kustfiskövervakning

Syftet med den integrerade kustfiskövervakningen är att kartlägga fiskens beståndsstatus, hälsotillstånd och miljögiftsbelastning för att upptäcka förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöfaktorer.

Delprogram makrofauna mjukbotten

Syftet med delprogrammet är att redovisa om och på vilket sätt strukturen hos den bottenlevande makrofaunan förändras. Det ger signaler om långsiktiga förändringar uppstått på grund av övergödning och syrgasstagnation.

Delprogram säl och havsörn

Delprogrammet Säl och havsörn redovisar förändringar av bestånd och hälsotillstånd hos toppkonsumenterna säl och havsörn som ett mått på långsiktiga effekter av miljögifter.