Sökresultat

 • Miljöövervakning (148)
 • Senaste året (148)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Badvatten (1)
 • Visa fler
 • Blanketter (1)
 • Fiskar (1)
 • Forskning (3)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (6)
 • Föreskrift (1)
 • Försurning (6)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (5)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (2)
 • Klimat (2)
 • Marin kartering (1)
 • Miljödata (14)
 • Programområde Kust och Hav (24)
 • Programområde Sötvatten (38)
 • Publikation (19)
 • Rapport (13)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Remiss (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Statistik (4)
 • Sötvatten (17)
 • Undersökningstyper (27)
 • Vattenförvaltning (6)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (7)

 • Arter (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (28)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (3)
 • Miljöövervakning (75)
 • Data och statistik (14)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (19)

 • Dokument (47)
 • Faktasida (78)
 • Publikation (19)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (13)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Faktasida: Officiell statistik - Havs- och vattenmiljö

Officiell statistik - Havs- och vattenmiljö

Inom statistikområdet havs- och vattenmiljö ingår statistik om tillförsel av näringsämnen till kusten, växtplankton och fisk i sötvatten, näringsämnen i sjöar och vattendrag, samt vattenkemi i grundvatten.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Internationell rapportering av miljödata

Internationell rapportering av miljödata

Sverige rapporterar regelbundet data om våra havs- och vattenmiljöer enligt åtaganden inom EU och internationellt.

Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Faktasida: Fokuslista på invasiva främmande arter för miljöövervakare

Fokuslista på invasiva främmande arter för miljöövervakare

Syftet med fokuslistan är att uppmuntra miljöövervakare att rapportera främmande arter direkt till Artportalen, både för inspiration och bättre artkunskap. Fokuslistan ska leda till:

Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.