Sökresultat

 • Kalkning (14)
 • Fiskar (1)
 • Föreskrift (1)
 • Försurning (7)
 • Handbok (1)
 • Publikation (6)
 • Visa fler
 • Rapport (3)
 • Vägledning (1)

 • Miljöhot (5)
 • Vägledningar (2)
 • Föreskrifter (1)
 • Publikationer (6)

 • Faktasida (8)
 • Publikation (6)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (12)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Försurning av sjöar och vattendrag

Försurning av sjöar och vattendrag

Den huvudsakliga orsaken till försurning är den omfattande förbränningen av svavelhaltig kol och olja under 1900-talet. Men kraftigt minskade utsläpp har lett till att nedfallet av sulfat nu är nere på samma nivåer som för hundra år sedan. Idag är skogsbruket en starkt bidragande orsak till försurning.

Faktasida: Biologiska effekter av försurningen

Biologiska effekter av försurningen

Försurningen har skadat djurlivet i tusentals sjöar och tiotusentals kilometer vattendrag. Låga pH-värden och ökade halter av aluminium ger skador på känsliga arter av fisk och annan fauna.

Faktasida: Kalkning och andra motåtgärder

Kalkning och andra motåtgärder

Kalkning av sjöar och vattendrag har bedrivits sedan slutet av 1970-talet och finansieras huvudsakligen med statsbidrag. För närvarande satsas cirka 160 miljoner kronor årligen via vårt anslag för åtgärder i havs- och vattenmiljöer. 

Faktasida: Kalkning av sjöar och vattendrag (HVMFS 2013:27)

Kalkning av sjöar och vattendrag (HVMFS 2013:27)

Start Föreskrifter Kalkning av sjöar och vattendrag (HVMFS 2013:27) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:27) om kalkning av sjöar och vattendrag Ursprunglig utgåva Konsoliderad utgåva Bemyndigande : 11 § förordning (1982:840) om

Publikation: Handbok för kalkning av sjöar och vattendrag

Handbok för kalkning av sjöar och vattendrag

Målet med kalkning är att upprätthålla vattenkvaliteten i försurade sjöar och vattendrag i väntan på att de ska återhämta sig från försurningen. Syftet med denna handbok är att effektivisera, samordna och öka kvaliteten i kalkningsarbetet.

Publikation: Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten

Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten

Rapporten beskriver vilka effekter 25 års kalkning av försurade vattendrag har haft på de bottenlevande djuren. De resultat och slutsatser som presenteras baseras på data från 6 936 provtagningstillfällen och 960 lokaler i kalkade vattendrag.

Publikation: Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten

Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten

Rapporten beskriver vilka effekter 30 års kalkning av försurade vattendrag har haft på fiskbestånden. De resultat och slutsatser som framförs baseras på fångster vid 17 492 enskilda provfisken från drygt 1 200 olika strömsträckor i landet.

Publikation: Kvalitet och kalkbehov inom kalkningsverksamheten

Kvalitet och kalkbehov inom kalkningsverksamheten

Den svenska kalkningsverksamheten har förbättrats avsevärt under de senaste tio åren. Samtidigt är de regionala skillnaderna stora. I några län behövs ytterligare kvalitetsförbättringar.

Publikation: Arbetsfördelning och resursanvändning inom kalkningsverksamheten

Arbetsfördelning och resursanvändning inom kalkningsverksamheten

Rapporten redovisar en kartläggning av kalkningsverksamhetens resurser samt arbetsfördelningen, tidsanvändningen och kostnaderna på länsnivå.

Faktasida: Kalkning av sjöar och vattendrag

Kalkning av sjöar och vattendrag

Riktlinjer och rekommendationer för kalkningsverksamheten ges i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och handbok för kalkning av sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att kalkningsverksamheten bedrivs målinriktat och effektivt samt att åtgärdernas effekter följs upp på ett ändamålsenligt sätt.