1. Publicerad: 21 januari 2020

  För en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning.

 2. Publicerad: 18 december 2019

  Denna rapport syftar till att stärka kommunernas förmåga att bedöma platsspecifika riskfaktorer som styr läckage av kväve till grundvatten.

 3. Publicerad: 18 december 2019

  Vägledning kring riskbedömning och regeltillämpning med avseende på risk för läckage av nitrat till grundvattnet.

 4. Sura ämnen i luftföroreningar och nedfallet av sura ämnen har minskat kraftigt sedan 1970-talet och detta återspeglas i en långsamt ökande alkalinitet i det ytliga grundvattnet. Hälften av mätstationerna inom det nationella övervakningsprogrammet för grundvatten visar signifikant ökande trender, även om ökningen går för sakta för att ge något tydligt genomslag i fördelningen mellan olika tillståndsklasser.

 5. Det ytliga grundvattnet i södra Sverige är påverkat av försurning. Av samtliga grundvattenstationer har dock andelen med mycket hög försurningspåverkan minskat under de senaste åren. Resultaten kommer från det nationella övervakningsprogrammet för Sötvatten.

 6. Halten av klorid (salt) i grundvatten har varit stabil under perioden 1996 – 2018. Det framgår av resultat från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

 7. Sverige har mycket låg halt av nitrat i grundvatten förutom i jordbruksområden. År 1997 var tillståndet betydligt bättre än 1996, men efter 2000 ökade nitrathalten igen och har sedan 2008 legat på ungefär samma nivåer som under mitten av 90-talet. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

 8. Publicerad: 15 maj 2018

  Regionala vattenförsörjningsplaner är viktiga underlag för kommunernas översiktsplanering och ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. Rapporten redovisar resultaten från en enkätstudie om länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.

 9. Publicerad: 9 oktober 2014

  Rapporten syftar till att förbättra kunskapsläget med förekomst av kemiska bekämpningsmedelsrester i Sveriges grundvatten.

 10. Publicerad: 2 februari 2018

  Redovisning av regeringsuppdraget Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017).