Sökresultat

 • Fiskar (55)
 • Mer än ett år sedan (55)
 • Arter med åtgärdsprogram (3)
 • Fiskevård (6)
 • Fredade arter (3)
 • Fritidsfiske (5)
 • Visa fler
 • Främmande arter (3)
 • Försurning (1)
 • Gis (1)
 • Handel (1)
 • Kalkning (1)
 • Kattegatt (4)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljöövervakning (10)
 • Programområde Kust och Hav (4)
 • Publikation (43)
 • Rapport (10)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (6)
 • Skagerrak (3)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattenbruk (5)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (6)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (5)

 • Arter (9)
 • Publikationer (46)

 • Art (8)
 • Faktasida (1)
 • Publikation (46)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Rapportera sjuka eller döda fiskar och andra djur

Rapportera sjuka eller döda fiskar och andra djur

Dina observationer i naturen kan vara viktiga. Exempelvis kan du rapportera fynd av sjuka eller döda fiskar, eller om du ser tumlare eller hittar en död sådan. Här kan du se var du ska vända dig för respektive art.

Faktasida om arter: Atlantisk och europeisk stör

Atlantisk och europeisk stör

Den betraktas som nationellt utdöd, stören i Östersjön. Men det pågår försök i våra grannländer att få den tillbaka och längs atlantkusten arbetar man aktivt med att stötta den sista spillran som finns av europeisk stör. Därför är det viktigt att alla oavsiktliga fångster av stör rapporteras.

Faktasida om arter: Elritsa

Elritsa

Trots att elritsan till utseendet kan förväxlas med en öringunge är den ingen laxfisk. Elritsa har bara en ryggfena och saknar den bakre fettfenan som är laxfiskarnas karaktäristisk för lax. Elritsa hör istället till familjen cyprinider, där arter som mört, braxen, sarv och sutare också ingår.

Faktasida om arter: Gers

Gers

Gärsen finns över hela Sverige undantaget några få platser, i både sötvatten och längs Östersjöns kust. Det är den sötvattensfisk i Östersjön som förekommer längst bort från kustlinjen. Tillväxten varierar beroende på födotillgång och temperatur.

Faktasida om arter: Glofish

Glofish

Glofish är en genetiskt modifierad akvariefisk, med starka och självlysande färger. Trots att det inom EU är förbjudet att sälja genmodifierad fisk har Glofish hittats i Europa. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som följer upp om reglerna följs.

Faktasida om arter: Småspigg

Småspigg

Småspiggen finns i södra Sverige och längs Norrlandkusten. I mellersta Sverige är den mindre vanlig i de centrala delarna, men vanligare i öster och väster. Den finns i både söt- och brackvatten. Arten är cirkumpolär, vilket innebär att den finns i norra Europa, Asien och Nordamerika.

Faktasida om arter: Stensimpa

Stensimpa

Arten är utbredd över större delen av Europa och har sin östgräns vid Uralbergen. I Sverige finns den i lägre regioner över hela landet utom på Öland.

Faktasida om arter: Storskallesik

Storskallesik

I Vindelälvens avrinningsområde finns en ekotyp som är unik bland sikarna och det är storskallesiken. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om fångas.

Faktasida om arter: Storspigg

Storspigg

Storspiggen finns allmänt i södra och mellersta Sverige och längs Norrlandkusten. Den finns både i sötvatten, bräckt vatten och saltvatten. Det finns både stationära bestånd och vandrande bestånd. Arten är cirkumpolär, vilket innebär att den finns i norra Europa, norra Asien och Nordamerika. Den har utplanterats i stora delar av centrala och södra Europa.

Publikation: f-Fakta 2004:17 Den värdefulla gösen 

f-Fakta 2004:17 Den värdefulla gösen 

Gösen har stor ekonomisk betydelse för yrkesfisket och den är dessutom mycket uppskattad av sportfiskare.