Sökresultat

 • Fiskar (67)
 • Mer än ett år sedan (67)
 • Arter med åtgärdsprogram (3)
 • Fiskevård (6)
 • Fredade arter (6)
 • Fritidsfiske (7)
 • Visa fler
 • Främmande arter (5)
 • Försurning (1)
 • Gis (1)
 • Handel (1)
 • Kalkning (1)
 • Karpfiskar (6)
 • Kattegatt (4)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljöövervakning (11)
 • Programområde Kust och Hav (4)
 • Publikation (44)
 • Rapport (10)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (2)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (8)
 • Skagerrak (3)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattenbruk (5)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (8)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (5)

 • Arter (20)
 • Publikationer (47)

 • Art (18)
 • Faktasida (3)
 • Publikation (46)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida om arter: Puckellax

Puckellax

Ett antal fynd av puckellax har gjorts i svenska vatten. Främmande arter av laxfiskar kan leda till konkurrens mellan arter om föda och utrymme, liksom till att det förs in parasiter och sjukdomar som kan drabba inhemska arter.

Faktasida: Landskapsfiskar

Landskapsfiskar

På initiativ av flera fiskeorganisationer utsåg Fiskeriverket 1994 Sveriges landskapsfiskar. Arterna är utvalda för att vara representativa för vart och ett av de 25 landskapen.

Faktasida om arter: Atlantisk och europeisk stör

Atlantisk och europeisk stör

Den betraktas som nationellt utdöd, stören i Östersjön. Men det pågår försök i våra grannländer att få den tillbaka och längs atlantkusten arbetar man aktivt med att stötta den sista spillran som finns av europeisk stör. Därför är det viktigt att alla oavsiktliga fångster av stör rapporteras.

Faktasida om arter: Björkna

Björkna

Björknan tillhör familjen karpfiskar och kan betraktas som en av våra svåraste sötvattensfiskar att artbestämma eftersom den är så lik sin nära släkting braxen.

Faktasida om arter: Elritsa

Elritsa

Trots att elritsan till utseendet kan förväxlas med en öringunge är den ingen laxfisk. Elritsa har bara en ryggfena och saknar den bakre fettfenan som är laxfiskarnas karaktäristisk för lax. Elritsa hör istället till familjen cyprinider, där arter som mört, braxen, sarv och sutare också ingår.

Faktasida om arter: Faren

Faren

Arten finns i Eurasien, österut i Ryssland till Urals vattensystem. I söder Donaus, Dons, och Volgas vattensystem. Den trivs i långsamt rinnande vattendrag och sjöar, men även i bräckt vatten. Den har bland annat påträffats i Stockholms skärgård.

Faktasida om arter: Färna

Färna

Färna är en karpfisk som föredrar strömmande näringsrika vattendrag, men påträffas även i sjöar. Arten lever huvudsakligen i södra och mellersta Sverige.

Faktasida om arter: Gers

Gers

Gärsen finns över hela Sverige undantaget några få platser, i både sötvatten och längs Östersjöns kust. Det är den sötvattensfisk i Östersjön som förekommer längst bort från kustlinjen. Tillväxten varierar beroende på födotillgång och temperatur.

Faktasida om arter: Glofish

Glofish

Glofish är en genetiskt modifierad akvariefisk, med starka och självlysande färger. Trots att det inom EU är förbjudet att sälja genmodifierad fisk har Glofish hittats i Europa. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som följer upp om reglerna följs.