Sökresultat

Bidrag (54)
Faktasida (54)
Anslag (13)
Blanketter (2)
Båtbottentvätt (1)
Farliga ämnen (2)
Fiskevård (7)
Forskning (6)
Fritidsbåt (2)
Fritidsfiske (1)
Havs- och vattenforum (4)
Havs- och vattenmiljöanslaget (8)
Havsplanering (1)
Internationellt arbete (1)
Jordbruk (1)
Klimat (1)
Restaurering (9)
Skräp/marint skräp (1)
Små avlopp (2)
Vattenkraft (5)
Vattenverksamhet (1)
Yrkesfiske (2)
Åtgärdsprogram (1)
Östersjön (3)
Övergödning (3)

Fritidsbåtar (1)
Miljöhot (10)
Anslag och bidrag (40)
Vägledningar (1)
Samordningsområden (1)
Havsplanering (1)
Konventioner (1)

Senaste dagen (1)
Senaste veckan (2)
Senaste månaden (4)
Senaste året (46)
Mer än ett år sedan (8)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Anslag och bidrag

Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag.  Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.

Skadeersättning för säl

Småskaligt fiske kan få ersättning med viltskademedel för skador orsakade av säl. För att veta hur stor omfattningen är i olika län behöver fler fiskare rapportera sälskador i sina loggböcker. Bara då kan ersättningen bli mer rättvis mellan länen. För skador orsakade av skarv finns ingen ersättning.

Forskning

Forskning bidrar till viktig ny kunskap om våra miljöproblem samt kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men är en betydelsefull beställare av forskning från andra aktörer.

Skrotning av fritidsbåtar

Övergivna eller uttjänta båtar, så kallade skrotbåtar, bör skrotas för att inte orsaka onödig skada i naturen. Det finns inget register över fritidsbåtar i Sverige och det kan därför vara svårt att hitta ägaren till en övergiven båt. Här har vi samlat information och tips kring just skrotbåtar.

Blanketter för anslag 1:11

Här hittar du blanketter för redovisning av del- och slutrapporter inom havs- och vattenmiljöanslaget.

Goda exempel LOVA

LOVA har bidragit till att starta många positiva miljöåtgärder startat. Det handlar bland annat om förbättring av avlopp, båtbottentvätt och sugtömningsstationer för fritidsbåtar. Här har vi samlat några goda exempel.

Bidrag till avancerad rening av avloppsvatten

På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten delat ut 32 miljoner kronor för att finansiera projekt som syftar till att utveckla teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen.

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Under de senaste åren har vi genomfört särskilda åtgärdssatsningar inom Havs- och vattenmiljöanslaget. Satsningen syftar till att stärka åtgärdsarbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.