Sökresultat

 • Bidrag (18)
 • Senaste veckan (18)
 • Anslag (2)
 • Fiskevård (4)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Visa fler
 • Havsplanering (1)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Restaurering (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (2)

 • Anslag och bidrag (17)
 • Havsplanering (1)

 • Faktasida (18)

 • Senaste månaden (18)
 • Senaste året (18)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Sök pengar för havsplanering

Sök pengar för havsplanering

Svenska kustkommuner har från 2016 till och med 2018 kunnat få bidrag för att stödja och förstärka förberedelser och genomförande av översiktsplanering i havet. Kommunerna sökte bidraget från länsstyrelserna. Projektformen avslutades 2018, då hade 22 miljoner gått till olika KOMPIS-projekt ute i landet.

Faktasida: Fiskeavgiftsmedel

Fiskeavgiftsmedel

Vid prövning i miljödomstolen av vattenverksamheter enligt miljöbalken kan domstolen i vattendom föreskriva fiskeavgifter som kompensation för fiskeskada. Dessa särskilda fiskeavgifter kan användas för fiskevårdsåtgärder i det berörda vattenområdet eller i angränsande vattendrag om inte annat anges i domen.

Faktasida: Sportfiskarnas fiskevårdsfond och ytterligare två fonder

Sportfiskarnas fiskevårdsfond och ytterligare två fonder

Fondernas medel syftar till att på olika sätt utveckla sportfisket och sportfiskets förutsättningar. Projekt som fått stöd är exempelvis fiske- och vattenvårdsprojekt, biotopvård och informationsprojekt.

Faktasida: EU:s miljöprogram LIFE

EU:s miljöprogram LIFE

LIFE är EU:s finansiella instrument för miljö och klimat.

Faktasida: Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel är en ersättning som vattenkraftsföretagen måste betala i samband med regleringen av de stora älvarna, för att minska eller gottgöra skador som regleringen orsakat.

Faktasida: Projektmedel för ideella miljöorganisationer

Projektmedel för ideella miljöorganisationer

Naturvårdsverket ansvarar för ett bidrag som ger stöd till ideella miljöorganisationer. Bidraget går till projekt som kan vara för nationellt eller internationellt arbete och bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål.

Faktasida: Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

Faktasida: Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska havs- och fiskerifonden

Havs- och fiskeriprogrammet består av stöd för att dels utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige och dels genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Faktasida: Lokala naturvårdsprojekt, LONA

Lokala naturvårdsprojekt, LONA

Satsningen syftar till naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, men även till ökat friluftsliv, folkhälsa och tillgång till tätortsnära natur.

Faktasida: Efterbehandling av förorenade områden

Efterbehandling av förorenade områden

Föroreningar kan finnas i både mark och sediment och kan sprida sig till vattenmiljön. Att minska och förebygga den kemiska påverkan på vattnet är därför ett viktigt skäl för arbetet med efterbehandling av förorenade områden.