Sökresultat

 • Faktasida (872)
 • Senaste året (872)
 • Algblomning (11)
 • Anslag (9)
 • Anställning (11)
 • Arbetstid (3)
 • Visa fler
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Avtal (3)
 • Badvatten (158)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Bidrag (39)
 • Blanketter (11)
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (2)
 • Chef (6)
 • Dricksvatten (10)
 • Dumpning (6)
 • Farliga ämnen (19)
 • Fiskar (17)
 • Fiskevård (10)
 • Forskning (14)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsbåt (5)
 • Fritidsfiske (41)
 • Främmande arter (20)
 • Fångstmottagare (10)
 • Föreskrift (16)
 • Försurning (6)
 • Gis (19)
 • Grundvatten (6)
 • Handbok (5)
 • Handel (11)
 • Havs- och vattenforum (5)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (9)
 • Havsförvaltning (20)
 • Havsplanering (44)
 • Intern service (3)
 • Internationellt arbete (28)
 • IT-support (5)
 • Jordbruk (1)
 • Kalkning (3)
 • Karpfiskar (1)
 • Kattegatt (14)
 • Klimat (6)
 • Kvoter (14)
 • Lagstiftning (8)
 • Ledighet (2)
 • Lön (1)
 • Marin kartering (1)
 • Marina däggdjur (6)
 • Miljödata (12)
 • Miljökvalitetsnormer (15)
 • Miljöövervakning (59)
 • Muddring (5)
 • Organisation (34)
 • Programområde Kust och Hav (14)
 • Programområde Sötvatten (28)
 • Publikation (17)
 • Rapport (14)
 • Regeringsuppdrag (12)
 • Regler (34)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (14)
 • Riksintresse (4)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (10)
 • Sjukskrivning (3)
 • Skagerrak (14)
 • Skräp/marint skräp (7)
 • Skyddade områden (18)
 • Små avlopp (26)
 • Spårbarhet (9)
 • Statistik (21)
 • Styrdokument (4)
 • Särskilda tillstånd (10)
 • Sötvatten (11)
 • Telefoni (2)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (16)
 • Tillsynsvägledning (16)
 • Undersökningstyper (25)
 • Vattenbruk (7)
 • Vattenförvaltning (35)
 • Vattenkraft (19)
 • Vattenskyddsområde (5)
 • Vattenverksamhet (26)
 • Vrak (10)
 • Vägledning (37)
 • Yrkesfiske (91)
 • Yttrande (1)
 • Årsredovisning (3)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Östersjön (29)
 • Övergödning (14)

 • Yrkesfiske (55)
 • Sport- och fritidsfiske (24)
 • Arter (29)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (146)
 • Fritidsbåtar (4)
 • Miljöhot (60)
 • Skyddade områden (9)
 • Anslag och bidrag (29)
 • Vägledningar (139)
 • Föreskrifter (17)
 • Lagstiftning (11)
 • Samordningsområden (38)
 • Havsplanering (33)
 • Miljöövervakning (30)
 • Data och statistik (19)
 • Kartor och Gis (17)
 • Miljömål och direktiv (29)
 • Konventioner (35)
 • Vårt uppdrag (23)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (2)
 • Yttranden (1)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (25)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (6)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (46)

 • Senaste dagen (6)
 • Senaste veckan (15)
 • Senaste månaden (140)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av fisket i svenska kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell

Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida: Avlopp

Avlopp

I Sverige finns det ungefär 691 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett ansluten, men inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Yttranden från HaV

Yttranden från HaV

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Faktasida: Sök medarbetare

Sök medarbetare

Start Kontakta oss Sök medarbetare Sök medarbetare Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten. Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis

Faktasida: Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Scrolla igenom listan, prova att klicka taggarna eller skriv in ett sökord för att hitta det styrdokument du söker. Här har vi samlat alla de rutiner och arbetssätt som rör oss alla, oavsett om det är taget med formella beslut eller inte.

Faktasida: Badvatten

Badvatten

Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun . Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor om badvatten .

Faktasida: Data & statistik

Data & statistik

I söksidan nedan hittar du exempelvis uppgifter om fosfor och kväve i sjöar, statistik över såld fisk, kartor för skyddade områden och data från miljöövervakningen. Du kan också hitta den officiella statistik som vi tar fram inom områdena fiske och havs- och vattenmiljö.

Faktasida: Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.