Sökresultat

 • Faktasida (1460)
 • Algblomning (12)
 • Anslag (50)
 • Anställning (3)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (5)
 • Visa fler
 • Avtal (4)
 • Badvatten (306)
 • Bedömningsgrunder (6)
 • Bidrag (80)
 • Blanketter (12)
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (3)
 • Dricksvatten (41)
 • Dumpning (7)
 • Farliga ämnen (21)
 • Fiskar (19)
 • Fiskevård (18)
 • Forskning (24)
 • Fredade arter (3)
 • Fritidsbåt (7)
 • Fritidsfiske (58)
 • Främmande arter (23)
 • Fångstmottagare (13)
 • Föreskrift (34)
 • Försurning (15)
 • Gis (17)
 • Grundvatten (12)
 • Handbok (4)
 • Handel (17)
 • Havs- och vattenforum (8)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (10)
 • Havsförvaltning (61)
 • Havsplanering (48)
 • Intern service (3)
 • Internationellt arbete (38)
 • Jordbruk (3)
 • Kalkning (8)
 • Karpfiskar (1)
 • Kattegatt (18)
 • Klimat (9)
 • Kvoter (20)
 • Lagstiftning (12)
 • Ledighet (2)
 • Marin kartering (1)
 • Marina däggdjur (7)
 • Miljödata (22)
 • Miljökvalitetsnormer (19)
 • Miljöövervakning (135)
 • Muddring (6)
 • Organisation (45)
 • Programområde Kust och Hav (48)
 • Programområde Sötvatten (60)
 • Publikation (34)
 • Rapport (35)
 • Regeringsuppdrag (14)
 • Regler (52)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (23)
 • Riksintresse (33)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (13)
 • Skagerrak (19)
 • Skräp/marint skräp (8)
 • Skyddade områden (32)
 • Små avlopp (34)
 • Spårbarhet (10)
 • Statistik (26)
 • Styrdokument (1)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (14)
 • Sötvatten (23)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (16)
 • Tillsynsvägledning (18)
 • Undersökningstyper (73)
 • Vattenbruk (9)
 • Vattenförvaltning (55)
 • Vattenkraft (24)
 • Vattenskyddsområde (5)
 • Vattenverksamhet (23)
 • Vrak (10)
 • Vägledning (43)
 • Yrkesfiske (134)
 • Yttrande (2)
 • Årsredovisning (3)
 • Åtgärdsprogram (10)
 • Östersjön (34)
 • Övergödning (19)

 • Yrkesfiske (87)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (33)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (291)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (76)
 • Skyddade områden (44)
 • Anslag och bidrag (83)
 • Vägledningar (224)
 • Föreskrifter (33)
 • Lagstiftning (12)
 • Samordningsområden (48)
 • Havsplanering (36)
 • Miljöövervakning (48)
 • Data och statistik (30)
 • Kartor och Gis (20)
 • Miljömål och direktiv (73)
 • Konventioner (53)
 • Vårt uppdrag (38)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (2)
 • Yttranden (1)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (30)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Senaste dagen (3)
 • Senaste veckan (34)
 • Senaste månaden (100)
 • Senaste året (841)
 • Mer än ett år sedan (619)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida: Sök medarbetare

Sök medarbetare

Start Kontakta oss Sök medarbetare Sök medarbetare Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten. Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis

Faktasida: Avlopp

Avlopp

I Sverige finns det ungefär cirka 700 000 små avlopps-anläggningar som har vattentoalett ansluten, men inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar är en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen. De bidrar också till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten

Faktasida: Badvatten

Badvatten

Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun . Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor om badvatten .

Faktasida: Yttranden från HaV

Yttranden från HaV

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Faktasida: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av fisket i svenska kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell

Faktasida: Data & statistik

Data & statistik

I söksidan nedan hittar du exempelvis uppgifter om fosfor och kväve i sjöar, statistik över såld fisk, kartor för skyddade områden och data från miljöövervakningen. Du kan också hitta den officiella statistik som vi tar fram inom områdena fiske och havs- och vattenmiljö.

Faktasida: Minimimått och maximimått för fångst

Minimimått och maximimått för fångst

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått och maximimått som gäller för ett antal arter.