Sökresultat

 • Mer än ett år sedan (756)
 • Anslag (7)
 • Anställning (11)
 • Arbetstid (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (15)
 • Avtal (1)
 • Visa fler
 • Badvatten (6)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (10)
 • Blanketter (2)
 • Broskfiskar (22)
 • Båtbottentvätt (4)
 • Chef (9)
 • Dricksvatten (34)
 • Dumpning (8)
 • Farliga ämnen (5)
 • Fiskar (53)
 • Fiskevård (19)
 • Forskning (6)
 • Fredade arter (7)
 • Fritidsbåt (6)
 • Fritidsfiske (28)
 • Främmande arter (11)
 • Fångstmottagare (6)
 • Föreskrift (5)
 • Försurning (5)
 • Gis (13)
 • Grundvatten (4)
 • Handbok (8)
 • Handel (10)
 • Havs- och vattenforum (4)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (6)
 • Havsförvaltning (6)
 • Havsplanering (4)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (8)
 • IT-support (9)
 • Jordbruk (6)
 • Kalkning (5)
 • Kattegatt (11)
 • Klimat (5)
 • Kvoter (4)
 • Lagstiftning (5)
 • Ledighet (2)
 • Lön (3)
 • Marina däggdjur (8)
 • Miljödata (7)
 • Miljökvalitetsnormer (15)
 • Miljöövervakning (83)
 • Muddring (7)
 • Organisation (15)
 • Programområde Kust och Hav (31)
 • Programområde Sötvatten (25)
 • Publikation (208)
 • Rapport (129)
 • Regeringsuppdrag (54)
 • Regler (14)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (7)
 • Restaurering (16)
 • Riksintresse (32)
 • Rutin (14)
 • Ryggradslösa djur (11)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skagerrak (10)
 • Skräp/marint skräp (4)
 • Skyddade områden (29)
 • Små avlopp (80)
 • Statistik (4)
 • Styrdokument (18)
 • Säkerhet (3)
 • Särskilda tillstånd (2)
 • Sötvatten (4)
 • Telefoni (3)
 • Tidredovisning (2)
 • Tillstånd (17)
 • Tillsynsvägledning (6)
 • Tjänsteresa (1)
 • Undersökningstyper (41)
 • Vattenbruk (8)
 • Vattenförvaltning (32)
 • Vattenkraft (32)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (18)
 • Vägledning (38)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (60)
 • Yttrande (29)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (7)
 • Östersjön (20)
 • Övergödning (9)

 • Yrkesfiske (21)
 • Sport- och fritidsfiske (6)
 • Arter (33)
 • Badvatten (1)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (13)
 • Skyddade områden (36)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Vägledningar (129)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (2)
 • Samordningsområden (2)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (7)
 • Data och statistik (3)
 • Kartor och Gis (10)
 • Miljömål och direktiv (5)
 • Konventioner (5)
 • Vårt uppdrag (72)
 • Regeringsuppdrag (31)
 • Remisser (7)
 • Yttranden (30)
 • Organisation (13)
 • Jobba hos oss (1)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (224)
 • Medarbetarsidor (77)

 • Art (30)
 • Dokument (103)
 • Faktasida (301)
 • Nyhet (3)
 • Publikation (224)
 • Regeringsuppdrag (30)
 • Remiss (7)
 • Vanlig fråga (28)
 • Yttrande (30)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Handbok i tidredovisning i Milestone

Handbok i tidredovisning i Milestone

Det som tidsredovisas och attesteras slår igenom i ekonomisystemet samt på lönen. Den ekonomiska uppföljningen samt lön är helt beroende av att vi medarbetare kontinuerligt registrerar vår tid och godkänner våra fakturor.

Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Faktasida: Effektiv tillsyn av små avlopp

Effektiv tillsyn av små avlopp

Vägledningen syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial. Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med små avlopp på kommunal nivå.

Faktasida: Biologiska effekter av försurningen

Biologiska effekter av försurningen

Försurningen har skadat djurlivet i tusentals sjöar och tiotusentals kilometer vattendrag. Låga pH-värden och ökade halter av aluminium ger skador på känsliga arter av fisk och annan fauna.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Publikation: Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelserna.

Faktasida: Riksintresse naturvård och friluftsliv

Riksintresse naturvård och friluftsliv

Områden av nationell betydelse kan pekas ut som områden av riksintresse för olika ändamål. Områden av riksintresse för friluftsliv är ett viktigt underlag för den kommunala planeringen samt vid miljöprövningar Besluten om utpekande av riksintressanta områden fattas i omgångar. I några län pågår fortfarande arbete och ytterligare beslut kommer framöver.

Faktasida: Vanliga frågor om karriär och praktik

Vanliga frågor om karriär och praktik

Det är många som vill arbeta hos oss och det är vi glada för. Vi får ofta frågor som berör rekrytering, examensarbeten, praktikplatser, sommarjobb och efterfrågad/lämplig utbildning. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om karriärvägar tillsammans med våra svar.

Faktasida: Kunskapsavdelningen

Kunskapsavdelningen

Avdelningen ansvarar för myndighetens långsiktiga kunskapsförsörjning. Den berör miljö, fisk och andra akvatiska organismer, fiske, havsplanering, samhällsekonomi och andra aspekter på vatten-, havs- och fiskförvaltning. Vi har också ansvar för arbetet med internationellt utvecklingssamarbete, internationella processer och konventioner.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.