Sökresultat

 • Mer än ett år sedan (794)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (7)
 • Anställning (10)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (14)
 • Visa fler
 • Avtal (2)
 • Badvatten (15)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (10)
 • Blanketter (2)
 • Båtbottentvätt (5)
 • Chef (9)
 • Dricksvatten (30)
 • Dumpning (5)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (61)
 • Fiskevård (19)
 • Forskning (5)
 • Fredade arter (7)
 • Fritidsbåt (7)
 • Fritidsfiske (32)
 • Främmande arter (9)
 • Fångstmottagare (6)
 • Föreskrift (5)
 • Försurning (5)
 • Gis (13)
 • Grundvatten (2)
 • Handbok (7)
 • Handel (8)
 • Havs- och vattenforum (4)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (6)
 • Havsförvaltning (9)
 • Havsplanering (4)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (9)
 • IT-support (9)
 • Jordbruk (7)
 • Kalkning (5)
 • Kattegatt (11)
 • Klimat (4)
 • Kvoter (4)
 • Lagstiftning (4)
 • Ledighet (2)
 • Lön (3)
 • Marina däggdjur (9)
 • Miljödata (8)
 • Miljökvalitetsnormer (20)
 • Miljöövervakning (84)
 • Muddring (5)
 • Organisation (19)
 • Programområde Kust och Hav (33)
 • Programområde Sötvatten (26)
 • Publikation (223)
 • Rapport (127)
 • Regeringsuppdrag (51)
 • Regler (12)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (11)
 • Restaurering (15)
 • Riksintresse (29)
 • Rutin (15)
 • Ryggradslösa djur (11)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skagerrak (10)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (29)
 • Små avlopp (88)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (7)
 • Styrdokument (19)
 • Säkerhet (3)
 • Särskilda tillstånd (2)
 • Sötvatten (3)
 • Telefoni (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (12)
 • Tillsynsvägledning (6)
 • Tjänsteresa (1)
 • Undersökningstyper (43)
 • Vattenbruk (9)
 • Vattenförvaltning (38)
 • Vattenkraft (28)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (15)
 • Vägledning (37)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (65)
 • Yttrande (10)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (6)
 • Östersjön (19)
 • Övergödning (9)

 • Yrkesfiske (22)
 • Sport- och fritidsfiske (6)
 • Arter (13)
 • Badvatten (16)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (10)
 • Skyddade områden (35)
 • Anslag och bidrag (4)
 • Vägledningar (148)
 • Föreskrifter (2)
 • Lagstiftning (2)
 • Samordningsområden (3)
 • Havsplanering (6)
 • Miljöövervakning (7)
 • Data och statistik (4)
 • Kartor och Gis (10)
 • Miljömål och direktiv (4)
 • Konventioner (6)
 • Vårt uppdrag (54)
 • Regeringsuppdrag (29)
 • Remisser (11)
 • Yttranden (10)
 • Organisation (17)
 • Jobba hos oss (1)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (241)
 • Medarbetarsidor (95)

 • Art (10)
 • Dokument (82)
 • Faktasida (355)
 • Nyhet (12)
 • Publikation (231)
 • Regeringsuppdrag (29)
 • Remiss (11)
 • Vanlig fråga (54)
 • Yttrande (10)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Effektiv tillsyn av små avlopp

Effektiv tillsyn av små avlopp

Vägledningen syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial. Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med små avlopp på kommunal nivå.

Publikation: Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelserna.

Faktasida: Biologiska effekter av försurningen

Biologiska effekter av försurningen

Försurningen har skadat djurlivet i tusentals sjöar och tiotusentals kilometer vattendrag. Låga pH-värden och ökade halter av aluminium ger skador på känsliga arter av fisk och annan fauna.

Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter nordhavsräka

Särskilt tillstånd för fiske efter nordhavsräka

Svenska fiskefartyg, oavsett längd, behöver en fiskelicens för att fiska efter nordhavsräka.

Faktasida: Personlig fiskelicens

Personlig fiskelicens

För att bedriva yrkesmässigt fiske i de fem stora sjöarna krävs en personlig fiskelicens. Har du enskild fiskerätt behöver du ingen licens.

Faktasida: Töm inte i sjön

Töm inte i sjön

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken rätt ut i sjön. Istället ska tanken tömmas vid en toatömningsstation i land så att avfallet kan tas om hand i reningsverken.

Faktasida: Rättsfall om muddring

Rättsfall om muddring

Muddringar, grävningar och utfyllnader i vattenområden påverkar vattenmiljön.

Faktasida: Grön infrastruktur

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur utgör ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer. Nätverket fungerar så att biologisk mångfald bevaras och ekosystemtjänster främjas. På detta sätt utvecklas eller bibehålls viktiga värden för samhället.