Sökresultat

 • Mer än ett år sedan (1339)
 • Algblomning (5)
 • Anslag (19)
 • Arter med åtgärdsprogram (12)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (206)
 • Visa fler
 • Bedömningsgrunder (5)
 • Bidrag (31)
 • Blanketter (2)
 • Broskfiskar (23)
 • Båtbottentvätt (5)
 • Dricksvatten (8)
 • Dumpning (4)
 • Farliga ämnen (11)
 • Fiskar (74)
 • Fiskevård (23)
 • Forskning (21)
 • Fredade arter (9)
 • Fritidsbåt (8)
 • Fritidsfiske (46)
 • Främmande arter (14)
 • Fångstmottagare (4)
 • Föreskrift (22)
 • Försurning (7)
 • Gis (8)
 • Grundvatten (6)
 • Handbok (3)
 • Handel (11)
 • Havs- och vattenforum (6)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (14)
 • Havsförvaltning (54)
 • Havsplanering (61)
 • Intern service (3)
 • Internationellt arbete (17)
 • Jordbruk (9)
 • Kalkning (11)
 • Karpfiskar (10)
 • Kattegatt (19)
 • Klimat (11)
 • Kvoter (8)
 • Lagstiftning (5)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (8)
 • Miljödata (11)
 • Miljökvalitetsnormer (21)
 • Miljöövervakning (143)
 • Muddring (5)
 • Organisation (17)
 • Programområde Kust och Hav (54)
 • Programområde Sötvatten (41)
 • Publikation (328)
 • Rapport (214)
 • Regeringsuppdrag (70)
 • Regler (28)
 • Remiss (16)
 • Restaurering (14)
 • Riksintresse (4)
 • Rutin (2)
 • Ryggradslösa djur (20)
 • Skagerrak (17)
 • Skräp/marint skräp (8)
 • Skyddade områden (31)
 • Små avlopp (123)
 • Spårbarhet (3)
 • Statistik (8)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (6)
 • Sötvatten (19)
 • Tillstånd (11)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Undersökningstyper (55)
 • Vattenbruk (10)
 • Vattenförvaltning (55)
 • Vattenkraft (31)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (11)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (52)
 • Växter (3)
 • Yrkesfiske (97)
 • Yttrande (50)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (13)
 • Östersjön (36)
 • Övergödning (12)

 • Yrkesfiske (43)
 • Sport- och fritidsfiske (15)
 • Arter (82)
 • Badvatten (198)
 • Fritidsbåtar (2)
 • Miljöhot (24)
 • Skyddade områden (8)
 • Anslag och bidrag (21)
 • Vägledningar (192)
 • Föreskrifter (17)
 • Lagstiftning (3)
 • Samordningsområden (36)
 • Havsplanering (7)
 • Miljöövervakning (23)
 • Data och statistik (5)
 • Kartor och Gis (6)
 • Miljömål och direktiv (51)
 • Konventioner (19)
 • Vårt uppdrag (121)
 • Regeringsuppdrag (41)
 • Remisser (17)
 • Yttranden (51)
 • Pressrum (6)
 • Organisation (16)
 • Kontakta oss (3)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (353)
 • Bibliotek (1)

 • Art (66)
 • Dokument (82)
 • Faktasida (653)
 • Nyhet (10)
 • Publikation (329)
 • Regeringsuppdrag (41)
 • Remiss (17)
 • Utlysning (13)
 • Vanlig fråga (76)
 • Yttrande (50)
 • Återrapportering (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttranden från HaV

Yttranden från HaV

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Faktasida: Data & statistik

Data & statistik

I söksidan nedan hittar du exempelvis uppgifter om fosfor och kväve i sjöar, statistik över såld fisk, kartor för skyddade områden och data från miljöövervakningen. Du kan också hitta den officiella statistik som vi tar fram inom områdena fiske och havs- och vattenmiljö.

Faktasida: Maskstorlekar vid nätfiske

Maskstorlekar vid nätfiske

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Faktasida: Äldre publikationer

Äldre publikationer

Här presenteras de publikationer inom havs- och vattenmiljöfrågor gjorda som vi har ärvt från Naturvårdsverket och Fiskeriverket. Alla publikationer som listas här publicerades innan vår myndighet startade sin verksamhet.

Faktasida: Fiskelicens för yrkesfiskare

Fiskelicens för yrkesfiskare

Du som ska fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens.

Faktasida: Kommuner och badplatser

Kommuner och badplatser

Se vilka badplatser som finns i respektive kommun och vilken klassificering badplatserna har fått.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida: Lagstiftning som rör fritidsfisket

Lagstiftning som rör fritidsfisket

Det är fiskerilagstiftningen som styr vilka regler som gäller för fritidsfisket. Där står det var, när och hur det är tillåtet att fiska.

Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.