Sökresultat

 • Anslag (5)
 • Bidrag (10)
 • Dricksvatten (31)
 • Fritidsfiske (1)
 • Föreskrift (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Visa fler
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kvoter (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (6)
 • Regler (1)
 • Restaurering (6)
 • Riksintresse (29)
 • Skyddade områden (2)
 • Små avlopp (2)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Yrkesfiske (3)
 • Övergödning (3)

 • Yrkesfiske (1)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (30)
 • Anslag och bidrag (4)
 • Vägledningar (5)
 • Föreskrifter (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (16)
 • Havsplanering (2)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Publikationer (1)
 • Kalendarium (2)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (62)
 • Kalenderhändelse (2)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (4)

 • Senaste månaden (71)
 • Senaste året (71)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: Dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten och vattenskydd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten förutsätter att dricksvattenförekomster skyddas. Det gäller både sådana som används idag och sådana som kan komma att användas i framtiden.

Faktasida: Lagstiftning som rör yrkesfisket

Lagstiftning som rör yrkesfisket

Det svenska yrkesfisket regleras till största delen av den gemensamma fiskeripolitiken, som beslutas inom EU. Det finns också ett flertal nationella lagar som reglerar fisket. Vår roll är bland annat att förvalta fisken och kontrollera att den som fiskar yrkesmässigt följer de regler som finns.

Faktasida: Tillsyn av vattenskyddsområde

Tillsyn av vattenskyddsområde

Havs- och vattenmyndigheten har enligt miljötillsynsförordningen, tillsynsvägledningsansvar för vattenskyddsområden. Länsstyrelserna ska enligt samma förordning ge tillsynsvägledning i länet, undantaget vägledningsansvar gentemot Skogsstyrelsen och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Dokument: Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Rapporten beskriver vad som krävs för att kunna använda bergkross som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening.

Faktasida: Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden

Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden

Pilotområdet för detta projekt är avrinningsområdena för Enköpingsån och Örsundaån. Projektet leds av Enköpings kommun och kommer att pågå fram till början av 2021.

Faktasida: Avrinningsområden på Orust

Avrinningsområden på Orust

Projektet drivs av Orust kommun och omfattar sex mindre avrinningsområden på Orust. Målet är att öka lokalt engagemang för åtgärdsarbete mot övergödning.

Faktasida: Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmanneån och Torpaån

Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmanneån och Torpaån

Projektet arbetar med att främja kommunikation och samarbete mellan olika aktörer, med målet att förbättra den ekologiska statusen i tre vattendrag i Halland.

Faktasida: Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten

Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten

Pilotprojektet bedrivs av Dalslands Miljö- och Energiförbund tillsammans med Vänersborgs kommun. Arbetet bedrivs på Dalboslätten i södra Dalsland i Lillåns avrinningsområde, samt i två angränsande avrinningsområden.

Faktasida: Minskad övergödning i Tidan

Minskad övergödning i Tidan

I Tidans avrinningsområde är problemen främst vattenkvalitet och grumlighet. Förutom att minska övergödningen jobbar åtgärdssamordnarna också med att öka landskapets vattenhållande förmåga och buffringskapacitet. Projektet leds av Hushållningssällskapet för Tidans vattenförbund och kommer att pågå fram till slutet av 2023.