Sökresultat

 • Senaste veckan (52)
 • Algblomning (1)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (6)
 • Chef (1)
 • Dumpning (1)
 • Visa fler
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Främmande arter (1)
 • Fångstmottagare (1)
 • Gis (1)
 • Handel (3)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • IT-support (1)
 • Klimat (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljödata (3)
 • Miljöövervakning (4)
 • Muddring (1)
 • Programområde Kust och Hav (3)
 • Publikation (2)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Regler (3)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Små avlopp (3)
 • Spårbarhet (7)
 • Statistik (4)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (3)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (5)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (3)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Arter (3)
 • Badvatten (6)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (6)
 • Lagstiftning (2)
 • Samordningsområden (4)
 • Havsplanering (1)
 • Data och statistik (4)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (1)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (7)
 • Kalendarium (5)

 • Art (2)
 • Dokument (3)
 • Faktasida (35)
 • Kalenderhändelse (5)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Utlysning (1)
 • Vanlig fråga (3)

 • Senaste månaden (52)
 • Senaste året (52)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

För att få fiska kräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten – men det finns ett undantag. I Vättern får allmänheten fiska kräftor utan särskilt tillstånd från och med den andra fredagen i augusti till och med den andra söndagen i september.

Faktasida: Frågor och svar om badvatten

Frågor och svar om badvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.

Vanlig fråga: Frågor och svar om små avlopp

Frågor och svar om små avlopp

Vi har samlat vanliga frågor och svar inom området små avlopp. En del konstateranden finns att läsa i Handboken (2008:3) till de Allmänna råden om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) .

Faktasida: Lagstiftning som rör yrkesfisket

Lagstiftning som rör yrkesfisket

Det svenska yrkesfisket regleras till största delen av den gemensamma fiskeripolitiken, som beslutas inom EU. Det finns också ett flertal nationella lagar som reglerar fisket. Vår roll är bland annat att förvalta fisken och kontrollera att den som fiskar yrkesmässigt följer de regler som finns.

Faktasida: Vattenbruk

Vattenbruk

Vattenbruk innebär odling av vattenlevande djur och växter som exempelvis fiskar, alger, blöt-, mantel- och kräftdjur. Odlingen kan bedrivas i havet, i sjöar och i landbaserade anläggningar. De vanligaste vattenbruken i Sverige är traditionella kassodlingar av fisk och odling av musslor.

Faktasida: Spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

Dokument: Föredragning för generaldirektören

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.

Faktasida: Vanliga frågor och svar om spårbarhet

Vanliga frågor och svar om spårbarhet

Här får du svar på de vanligaste frågorna som inkommit.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön. 

Faktasida: Officiell statistik

Officiell statistik

HaV har ansvaret för Sveriges officiella statistik inom områdena fiske samt havs- och vattenmiljö. Vi publicerar även statistik som inte klassas som officiell statistik.