Sökresultat

 • Senaste veckan (72)
 • Anställning (5)
 • Arter med åtgärdsprogram (3)
 • Badvatten (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (2)
 • Visa fler
 • Blanketter (2)
 • Chef (4)
 • Dricksvatten (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (3)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (2)
 • Fredade arter (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • HIP (1)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kalkning (1)
 • Karpfiskar (1)
 • Klimat (1)
 • Kvoter (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (6)
 • Organisation (2)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (8)
 • Remiss (2)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Sjukskrivning (1)
 • Statistik (3)
 • Styrdokument (2)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Tjänsteresa (1)
 • Vattenförvaltning (7)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vrak (2)
 • Vägledning (5)
 • Yrkesfiske (4)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (1)

 • Yrkesfiske (5)
 • Arter (5)
 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (3)
 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (8)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (3)
 • Miljöövervakning (3)
 • Data och statistik (1)
 • Miljömål och direktiv (4)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (10)
 • Regeringsuppdrag (8)
 • Remisser (2)
 • Organisation (1)
 • Kontakta oss (1)
 • Publikationer (1)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (19)
 • Kalendarium (7)

 • Art (5)
 • Dokument (3)
 • Faktasida (44)
 • Kalenderhändelse (7)
 • Nyhet (2)
 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (8)
 • Remiss (2)

 • Senaste dagen (16)
 • Senaste månaden (72)
 • Senaste året (72)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Sök medarbetare

Sök medarbetare

Start Kontakta oss Sök medarbetare Sök medarbetare Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten. Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis

Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten och vattenskydd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten förutsätter att dricksvattenförekomster skyddas. Det gäller både sådana som används idag och sådana som kan komma att användas i framtiden.

Faktasida: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Start Föreskrifter Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Vägledning Ursprunglig utgåva De

Faktasida: Program Vatten & Hav

Program Vatten & Hav

Smartare miljöinformation är ett regeringsuppdrag med syfte att det ska bli enklare att använda och förstå informationen som finns hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Faktasida: Vattendirektivet

Vattendirektivet

Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten.

Faktasida: Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. Uppdaterad tabell för 2020 kommer i slutet av januari.

Faktasida: Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. Uppdaterad tabell för 2020 kommer i slutet av januari.

Faktasida om arter: Asp

Asp

Asp är en karpfisk som är ovanlig i svenska sjöar och vattendrag. Fiskevårdande åtgärder har stabiliserat beståndet av asp under de senaste åren, och åtgärdsprogrammet har som målsättning att säkra den långsiktiga överlevnaden.

Faktasida: Vrak

Vrak

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som innehåller miljöfarliga ämnen. När dessa slutligen läcker ut sitt innehåll i den marina miljön riskerar det att skada växter, djur och människor. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och bärgning av miljöfarliga ämnen och spökgarn från fartygsvrak i svenska vatten.