Sökresultat

 • Publikation (11)
 • Senaste månaden (11)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Fiskar (2)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (1)
 • Grundvatten (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Rapport (7)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Små avlopp (2)
 • Vägledning (2)
 • Yrkesfiske (2)

 • Vägledningar (1)
 • Publikationer (9)
 • Bibliotek (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (2)
 • Publikation (6)
 • Återrapportering (2)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste året (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

För en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning.

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Uppföljning av maritima strategin

Uppföljning av maritima strategin

Detta är en redovisning av det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017: ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”. 

Faktasida: E-tidskrifter

E-tidskrifter

Förteckning över ett urval av Havs- och vattenmyndighetens elektroniska tidskrifter. De flesta är tillgängliga endast inom myndigheten.

Återrapportering: Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Redovisningar av användningen av Anslaget 1:11 (tidigare 1:12) Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Publikation: Rening av hushållsspillvatten

Rening av hushållsspillvatten

Gäller infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 personer. Allmänna råden är ett kunskapunderlag till stöd vid utformning av sådana anläggningar.

Dokument: Små avloppssystem – hur hållbara är de?

Små avloppssystem – hur hållbara är de?

I rapporten beskriver Luleå universitet ett projekt där man tittat på små avloppssystem i relation till hållbarhetskriterier och olika scenarier.

Faktasida: Utgivningsserier och andra publikationer

Utgivningsserier och andra publikationer

Rapporter i olika utgivningsserier, återrapportering, annan återkommande rapportering och publikationer som inte ingår i vår rapportserie.