Sökresultat

 • Senaste månaden (259)
 • Algblomning (12)
 • Anslag (3)
 • Anställning (4)
 • Arbetstid (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Visa fler
 • Avtal (3)
 • Badvatten (51)
 • Bidrag (6)
 • Blanketter (2)
 • Broskfiskar (6)
 • Chef (6)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (2)
 • Fiskar (49)
 • Fiskevård (2)
 • Forskning (3)
 • Fredade arter (9)
 • Fritidsfiske (8)
 • Främmande arter (12)
 • Fångstmottagare (3)
 • Föreskrift (3)
 • Gis (2)
 • Handel (4)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (4)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsplanering (13)
 • Internationellt arbete (8)
 • IT-support (1)
 • Karpfiskar (8)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (1)
 • Kvoter (1)
 • Lagstiftning (2)
 • Ledighet (1)
 • Lön (2)
 • Marin kartering (1)
 • Marina däggdjur (4)
 • Miljödata (6)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (11)
 • Muddring (1)
 • Organisation (2)
 • Programområde Kust och Hav (3)
 • Programområde Sötvatten (2)
 • Publikation (11)
 • Rapport (10)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Regler (6)
 • Remiss (3)
 • Rutin (2)
 • Ryggradslösa djur (12)
 • Skagerrak (3)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (4)
 • Spårbarhet (7)
 • Statistik (6)
 • Styrdokument (4)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Tjänsteresa (1)
 • Undersökningstyper (3)
 • Vattenbruk (3)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vattenkraft (3)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (4)
 • Växter (1)
 • Yrkesfiske (17)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (10)
 • Övergödning (5)

 • Yrkesfiske (8)
 • Sport- och fritidsfiske (4)
 • Arter (72)
 • Avlopp (1)
 • Badvatten (39)
 • Miljöhot (12)
 • Anslag och bidrag (7)
 • Vägledningar (14)
 • Föreskrifter (1)
 • Lagstiftning (3)
 • Samordningsområden (8)
 • Havsplanering (10)
 • Miljöövervakning (1)
 • Data och statistik (7)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (6)
 • Konventioner (6)
 • Vårt uppdrag (8)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (4)
 • Pressrum (1)
 • Organisation (2)
 • Publikationer (9)
 • Bibliotek (3)
 • Medarbetarsidor (21)
 • Kalendarium (8)

 • Art (64)
 • Dokument (9)
 • Faktasida (152)
 • Kalenderhändelse (8)
 • Nyhet (3)
 • Publikation (7)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (3)
 • Utlysning (1)
 • Vanlig fråga (8)
 • Återrapportering (2)

 • Senaste veckan (52)
 • Senaste året (259)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Lax

Lax

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern.

Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida om arter: Ål

Ål

Den europeiska ålen utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

Faktasida om arter: Öring

Öring

Öringen föds i rinnande vattendrag där de vuxna öringarna placerat sina ägg i gropar under lekperioden på hösten. Arten finns i hela Sverige och lever både i hav, insjöar och vattendrag.

Faktasida: Badvatten

Badvatten

Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun . Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor om badvatten .

Faktasida: Avlopp

Avlopp

I Sverige finns det ungefär 691 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett ansluten, men inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Faktasida om arter: Gädda

Gädda

Gäddan förekommer allmänt i sjöar över hela landet med undantag för högt belägna fjällvatten. I Östersjön, inklusive Bottniska viken, finns gäddan i främst skärgårdsmiljöer. Längs västkusten kan arten förekomma i åmynningar, men påträffas bara undantagsvis i saltvatten.

Faktasida om arter: Gös

Gös

Gösen förekommer allmänt i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens vattensystem och i främst grunda, näringsrika sjöar i södra Sverige. I Östersjön är den allmän i innerskärgårdar från Östergötland till Uppland, men förekommer ända upp till Norrbotten.

Faktasida om arter: Hummer (Homarus gammarus)

Hummer (Homarus gammarus)

Arten lever på 10–30 meters djup på klippbotten eller algbevuxna steniga bottnar. Längs svenska kusten förekommer hummer i Skagerrak, Kattegatt och norra delen av Öresund.

Faktasida om arter: Krabbtaska/Krabba

Krabbtaska/Krabba

I svenska vatten förekommer krabban i Kattegatt, Skagerrak och norra Öresund. Det sker i dag inga undersökningar av krabbans beståndsstatus, men loggboksdata och intervjuer med fiskare tyder på att beståndet ligger på en relativt hög nivå.