Sökresultat

 • Senaste månaden (241)
 • Anställning (7)
 • Arter med åtgärdsprogram (3)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (6)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Visa fler
 • Bidrag (6)
 • Blanketter (2)
 • Chef (6)
 • Dricksvatten (8)
 • Dumpning (6)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (4)
 • Fiskevård (2)
 • Forskning (3)
 • Fredade arter (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (10)
 • Främmande arter (4)
 • Föreskrift (9)
 • Gis (4)
 • Grundvatten (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (5)
 • Havsplanering (4)
 • HIP (1)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (3)
 • Kalkning (1)
 • Karpfiskar (1)
 • Kattegatt (2)
 • Klimat (1)
 • Kvoter (6)
 • Lagstiftning (2)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (51)
 • Muddring (6)
 • Organisation (5)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (5)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (23)
 • Regler (5)
 • Remiss (4)
 • Restaurering (4)
 • Riksintresse (1)
 • Rutin (2)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skagerrak (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Små avlopp (12)
 • Statistik (9)
 • Styrdokument (4)
 • Tillstånd (6)
 • Tillsynsvägledning (10)
 • Tjänsteresa (1)
 • Vattenbruk (5)
 • Vattenförvaltning (11)
 • Vattenkraft (3)
 • Vattenskyddsområde (5)
 • Vattenverksamhet (8)
 • Vrak (3)
 • Vägledning (13)
 • Yrkesfiske (16)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (3)
 • Östersjön (4)
 • Övergödning (4)

 • Yrkesfiske (10)
 • Sport- och fritidsfiske (2)
 • Arter (6)
 • Badvatten (5)
 • Miljöhot (4)
 • Skyddade områden (1)
 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (38)
 • Föreskrifter (11)
 • Samordningsområden (14)
 • Havsplanering (3)
 • Miljöövervakning (47)
 • Data och statistik (7)
 • Kartor och Gis (4)
 • Miljömål och direktiv (4)
 • Konventioner (6)
 • Vårt uppdrag (25)
 • Regeringsuppdrag (19)
 • Remisser (4)
 • Organisation (2)
 • Kontakta oss (1)
 • Publikationer (5)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (38)
 • Kalendarium (16)

 • Art (5)
 • Dokument (53)
 • Faktasida (131)
 • Kalenderhändelse (16)
 • Nyhet (7)
 • Publikation (5)
 • Regeringsuppdrag (19)
 • Remiss (4)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste dagen (16)
 • Senaste veckan (72)
 • Senaste året (241)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Sök medarbetare

Sök medarbetare

Start Kontakta oss Sök medarbetare Sök medarbetare Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten. Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis

Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Havsplanering

Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt nu och i framtiden. Havsplanerna ska bidra till hållbar utveckling.

Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti.

Faktasida: Dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten och vattenskydd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten förutsätter att dricksvattenförekomster skyddas. Det gäller både sådana som används idag och sådana som kan komma att användas i framtiden.

Faktasida: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Start Föreskrifter Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Vägledning Ursprunglig utgåva De

Faktasida: Förslag till havsplaner

Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som vi lämnade till regeringen i december 2019.

Faktasida: Kvoter i Västerhavet

Kvoter i Västerhavet

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak o Kattegatt, 2019 och 2020 (räknat i ton). Preliminär 2019-12-18.

Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Faktasida: Föreskrifter

Föreskrifter

På den här sidan hittar du Havs- och vattenmyndighetens grundföreskrifter i pdf-format. Klicka på respektive föreskrift för att få den senast uppdaterade (konsoliderade) versionen och för att se alla ändringar av föreskriften. Vill du se vilka nya föreskrifter vi gett ut under året trycker du på länken nedan.