Sökresultat

 • Lagstiftning (11)
 • Fritidsfiske (1)
 • Fångstmottagare (1)
 • Lagstiftning (4)
 • Regler (2)
 • Yrkesfiske (8)
 • Visa fler
 • Östersjön (1)

 • Faktasida (11)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (9)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Lagstiftning som rör fritidsfisket

Lagstiftning som rör fritidsfisket

Det är fiskerilagstiftningen som styr vilka regler som gäller för fritidsfisket. Där står det var, när och hur det är tillåtet att fiska.

Faktasida: Miljöbalken

Miljöbalken

Miljöbalken utgör navet i den svenska miljölagstiftningen och kompletteras av flera förordningar och föreskrifter. Havs- och vattenmyndighetens roll är bland annat att meddela föreskrifter, ge stöd åt tillsynsmyndigheter, delta i miljöprövningar och vara stöd åt regeringen i frågor inom vårt ansvarsområde.

Faktasida: Lagstiftning som rör yrkesfisket

Lagstiftning som rör yrkesfisket

Det svenska yrkesfisket regleras till största delen av den gemensamma fiskeripolitiken, som beslutas inom EU. Det finns också ett flertal nationella lagar som reglerar fisket. Vår roll är bland annat att förvalta fisken och kontrollera att den som fiskar yrkesmässigt följer de regler som finns.

Faktasida: Lagstiftning

Lagstiftning

I vår instruktion framgår det att Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.

Faktasida: Fiskerikontroll

Fiskerikontroll

Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för att genomföra EU:s fiskerikontroll i Sverige.

Faktasida: Vill du veta mer om fiskerikontroll?

Vill du veta mer om fiskerikontroll?

Här kan du hitta information om vad som gäller vid fiskerikontroll till havs, i hamn och under transport.

Faktasida: Ny vetenskaplig information om östra torskbeståndet, Östersjön

Ny vetenskaplig information om östra torskbeståndet, Östersjön

Situationen för det östra torskbeståndet i Östersjön har länge varit bekymmersam. Havs- och vattenmyndigheten följer därför noga utvecklingen, av beståndet och det internationella havsforskningsrådets, ICES, arbete. Den 29 maj presenterar ICES den vetenskapliga rådgivningen inför 2020.

Faktasida: Förhandsanmälan

Förhandsanmälan

Den högste ansvarige personen på ett fartyg kallas befälhavare. Förutom de plikter som befälhavaren på ett fartyg har enligt bland annat sjölagen, så har befälhavaren på ett fiskefartyg plikter enligt fiskerilagstiftningen. En av dessa plikter är att under vissa förhållanden förhandsanmäla fiskefartygets ankomst till hamn.

Faktasida: Överträdelsehantering

Överträdelsehantering

Denna informationstext omfattar huvudsakligen Havs- och vattenmyndighetens hantering av överträdelser av bestämmelser om fiske i havet med fiskefartyg och förfarande med fiskeriprodukterna efter landning.

Faktasida: Förvaltningplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Förvaltningplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Den fleråriga plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd infördes den 20 juli 2016. Planen ersatte den tidigare förvaltningsplanen för torsk i Östersjön från 2007.