Sökresultat

 • Lagstiftning (26)
 • Fritidsfiske (1)
 • Fångstmottagare (1)
 • Lagstiftning (4)
 • Regler (2)
 • Yrkesfiske (8)
 • Visa fler
 • Östersjön (1)

 • Faktasida (11)
 • Vanlig fråga (15)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (24)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Lagstiftning som rör fritidsfisket

Lagstiftning som rör fritidsfisket

Det är fiskerilagstiftningen som styr vilka regler som gäller för fritidsfisket. Där står det var, när och hur det är tillåtet att fiska.

Faktasida: Miljöbalken

Miljöbalken

Miljöbalken utgör navet i den svenska miljölagstiftningen och kompletteras av flera förordningar och föreskrifter. Havs- och vattenmyndighetens roll är bland annat att meddela föreskrifter, ge stöd åt tillsynsmyndigheter, delta i miljöprövningar och vara stöd åt regeringen i frågor inom vårt ansvarsområde.

Faktasida: Lagstiftning som rör yrkesfisket

Lagstiftning som rör yrkesfisket

Det svenska yrkesfisket regleras till största delen av den gemensamma fiskeripolitiken, som beslutas inom EU. Det finns också ett flertal nationella lagar som reglerar fisket. Vår roll är bland annat att förvalta fisken och kontrollera att den som fiskar yrkesmässigt följer de regler som finns.

Faktasida: Lagstiftning

Lagstiftning

I vår instruktion framgår det att Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.

Faktasida: Förhandsanmälan

Förhandsanmälan

Den högste ansvarige personen på ett fartyg kallas befälhavare. Förutom de plikter som befälhavaren på ett fartyg har enligt bland annat sjölagen, så har befälhavaren på ett fiskefartyg plikter enligt fiskerilagstiftningen. En av dessa plikter är att under vissa förhållanden förhandsanmäla fiskefartygets ankomst till hamn.

Vanlig fråga: Vad är en förhandsanmälan?

Vad är en förhandsanmälan?

Start Lagstiftning Vad är en förhandsanmälan? En förhandsanmälan är ett meddelande som befälhavaren på ett fiskefartyg ska lämna innan han eller hon ankommer hamn.

Vanlig fråga: Varför förhandsanmäla?

Varför förhandsanmäla?

Start Lagstiftning Varför förhandsanmäla? Syftet med förhandsanmälan är att tjänstemän vid ansvarig myndighet ska kunna genomföra kontroller av fångsterna i samband med landningen. I grunden är detta alltså en kontrollåtgärd för att säkerställa

Vanlig fråga: Till vilken stat och vilken myndighet ska förhandsanmälan göras?

Till vilken stat och vilken myndighet ska förhandsanmälan göras?

Start Lagstiftning Till vilken stat och vilken myndighet ska förhandsanmälan göras? I de flesta fall ska förhandsanmälan göras till fiskefartygets flaggstat. För EU-medlemsstater kallas flaggstat för flaggmedlemsstat. I vissa fall ska förhandsanmälan

Vanlig fråga: Hur ska förhandsanmälan göras?

Hur ska förhandsanmälan göras?

Start Lagstiftning Hur ska förhandsanmälan göras? Den befälhavare som registrerar och rapporterar sina uppgifter i elektronisk fiskeloggbok ska göra förhandsanmälan i det systemet. Annars ska befälhavaren i normalfallet göra förhandsanmälan per

Vanlig fråga: Vem ansvarar för att förhandsanmälan görs?

Vem ansvarar för att förhandsanmälan görs?

Start Lagstiftning Vem ansvarar för att förhandsanmälan görs? Befälhavaren ombord på fiskefartyget är ansvarig för att förhandsanmälan görs på rätt sätt och med rätt uppgifter.