Sökresultat

 • Vårt uppdrag (191)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Dricksvatten (2)
 • Dumpning (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Fritidsbåt (2)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (6)
 • Handel (2)
 • Havsförvaltning (5)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (6)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (3)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (5)
 • Muddring (2)
 • Organisation (1)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (63)
 • Regler (5)
 • Remiss (34)
 • Riksintresse (2)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (3)
 • Små avlopp (15)
 • Statistik (1)
 • Tillstånd (5)
 • Vattenförvaltning (6)
 • Vattenkraft (17)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (22)
 • Yttrande (64)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (1)

 • Regeringsuppdrag (62)
 • Remisser (35)
 • Yttranden (69)
 • Pressrum (13)

 • Faktasida (30)
 • Regeringsuppdrag (60)
 • Remiss (33)
 • Yttrande (68)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (136)
 • Mer än ett år sedan (55)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttranden från HaV

Yttranden från HaV

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Faktasida: Remisser från HaV

Remisser från HaV

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Äldre remisser från HaV

Äldre remisser från HaV

Här presenteras de förslag som Havs- och vattenmyndigheten haft ute på remiss och där sista svarsdatum har passerats. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Yttrande i mål om tillstånd till vattentoalett med sluten tank på fastigheten i Norrtälje kommun

Yttrande i mål om tillstånd till vattentoalett med sluten tank på fastigheten i Norrtälje kommun

Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över handlingarna i målet och myndighetens inställning till begränsningen att bara tillåta vattentoaletter där den genomsnittliga spolvattenmängden underskrider en liter per spolning samt Mark- och miljödomstolens definition av snålspolande respektive extremt snålspolande toalett.

Faktasida: Yttrande över årlig rapportering för enskilt avlopp

Yttrande över årlig rapportering för enskilt avlopp

Havs- och vattenmyndigheten har förelagts att yttra sig över hur ett årligt återkommande föreläggande förhåller sig till skyldigheten att inlämna miljörapport till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 20 § miljöbalken.

Faktasida: Yttrande över En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss)

Yttrande över En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss)

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig om En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss) Ju2018/01005/L4.

Faktasida: Yttrande över Statskontorets utredning SOU 2017:9 "Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan"

Yttrande över Statskontorets utredning SOU 2017:9 "Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan"

Havs- och vattenmyndigheten delar utredningens bedömning att kontrollmyndigheterna behöver bli större och färre och tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen.

Faktasida: Yttrande angående planerad förnyelse av Untra vattenkraftverk

Yttrande angående planerad förnyelse av Untra vattenkraftverk

HaV har bemött Fortums synpunkter gällande förnyelse av Untra vattenkraftverk.

Faktasida: Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Vi har yttrat oss över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?