1. Publicerad: 28 november 2013 Uppdaterad: 16 april 2020

  Avlopp

  I Sverige finns det ungefär cirka 700 000 små avlopps-anläggningar som har vattentoalett ansluten, men inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar är en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen. De bidrar också till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten

 2. Publicerad: 13 februari 2020

  Verksamhetsstrategi

  I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

 3. Yttranden från HaV

  Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

 4. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 11 september 2019

  Organisation

  Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

 5. Sök medarbetare

 6. Publicerad: 18 juni 2020

  Åtgärder för torskbeståndet

  Torskbestånden i haven som omger Sverige mår inte bra. Havs- och vattenmyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på åtgärder för att skydda och förbättra tillståndet för torsken.

 7. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Ål

  Den europeiska ålen utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

 8. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Öring

  Öringen föds i rinnande vattendrag där de vuxna öringarna placerat sina ägg i gropar under lekperioden på hösten. Arten finns i hela Sverige och lever både i hav, insjöar och vattendrag.

 9. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 17 november 2016

  Fiskeregler för fritidsfiske

  För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

 10. Publicerad: 8 juni 2015 Uppdaterad: 10 september 2020

  Sök i kartan efter badplatser

  Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun .