Sökresultat

 • Algblomning (21)
 • Anslag (37)
 • Anställning (37)
 • Arbetstid (7)
 • Arter med åtgärdsprogram (38)
 • Avtal (7)
 • Visa fler
 • Badvatten (329)
 • Bedömningsgrunder (7)
 • Bidrag (84)
 • Blanketter (16)
 • Broskfiskar (31)
 • Båtbottentvätt (6)
 • Chef (30)
 • Dricksvatten (50)
 • Dumpning (15)
 • Farliga ämnen (25)
 • Fiskar (157)
 • Fiskevård (35)
 • Forskning (34)
 • Fredade arter (26)
 • Fritidsbåt (12)
 • Fritidsfiske (85)
 • Främmande arter (77)
 • Fångstmottagare (15)
 • Föreskrift (41)
 • Försurning (18)
 • Gis (27)
 • Grundvatten (19)
 • Handbok (14)
 • Handel (20)
 • Havs- och vattenforum (10)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (27)
 • Havsförvaltning (71)
 • Havsplanering (120)
 • HIP (1)
 • Intern service (8)
 • Internationellt arbete (47)
 • IT-support (18)
 • Jordbruk (11)
 • Kalkning (15)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (32)
 • Klimat (20)
 • Kvoter (23)
 • Lagstiftning (14)
 • Ledighet (5)
 • Lön (9)
 • Marin kartering (3)
 • Marina däggdjur (18)
 • Miljödata (28)
 • Miljökvalitetsnormer (37)
 • Miljöövervakning (250)
 • Muddring (16)
 • Organisation (51)
 • Programområde Kust och Hav (66)
 • Programområde Sötvatten (64)
 • Publikation (402)
 • Rapport (277)
 • Regeringsuppdrag (127)
 • Regler (65)
 • Rekrytering (5)
 • Remiss (29)
 • Restaurering (33)
 • Riksintresse (37)
 • Rutin (31)
 • Ryggradslösa djur (59)
 • Sjukskrivning (8)
 • Skagerrak (30)
 • Skräp/marint skräp (15)
 • Skyddade områden (50)
 • Små avlopp (203)
 • Spårbarhet (11)
 • Statistik (30)
 • Styrdokument (39)
 • Säkerhet (12)
 • Särskilda tillstånd (15)
 • Sötvatten (30)
 • Telefoni (8)
 • Tidredovisning (6)
 • Tillstånd (43)
 • Tillsynsvägledning (23)
 • Tjänsteresa (9)
 • Undersökningstyper (73)
 • Vattenbruk (21)
 • Vattenförvaltning (88)
 • Vattenkraft (83)
 • Vattenskyddsområde (9)
 • Vattenverksamhet (59)
 • Vrak (11)
 • Vägledning (88)
 • Växter (14)
 • Yrkesfiske (194)
 • Yttrande (58)
 • Årsredovisning (11)
 • Åtgärdsprogram (17)
 • Östersjön (70)
 • Övergödning (31)

 • Yrkesfiske (128)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (240)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (310)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (85)
 • Skyddade områden (44)
 • Anslag och bidrag (67)
 • Vägledningar (368)
 • Föreskrifter (34)
 • Lagstiftning (12)
 • Samordningsområden (91)
 • Havsplanering (35)
 • Miljöövervakning (93)
 • Data och statistik (30)
 • Kartor och Gis (20)
 • Miljömål och direktiv (72)
 • Konventioner (49)
 • Vårt uppdrag (201)
 • Regeringsuppdrag (89)
 • Remisser (31)
 • Yttranden (58)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (433)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (264)
 • Kalendarium (99)

 • Art (185)
 • Dokument (244)
 • E-tjänst (1)
 • Faktasida (1460)
 • Kalenderhändelse (99)
 • Nyhet (71)
 • Publikation (398)
 • Regeringsuppdrag (87)
 • Remiss (29)
 • Utlysning (21)
 • Vanlig fråga (166)
 • Yttrande (57)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste dagen (16)
 • Senaste veckan (72)
 • Senaste månaden (241)
 • Senaste året (1827)
 • Mer än ett år sedan (996)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Öring

Öring

Öringen föds i rinnande vattendrag där de vuxna öringarna placerat sina ägg i gropar under lekperioden på hösten. Arten finns i hela Sverige och lever både i hav, insjöar och vattendrag.

Faktasida: Badvatten

Badvatten

Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun . Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor om badvatten .

Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av fisket i svenska kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell

Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida om arter: Lax

Lax

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern.

Faktasida: Avlopp

Avlopp

I Sverige finns det ungefär 691 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett ansluten, men inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Faktasida om arter: Ål

Ål

Den europeiska ålen utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.