Sökresultat

 • Tillstånd (63)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (8)
 • Fiskevård (1)
 • Grundvatten (1)
 • Kvoter (1)
 • Visa fler
 • Lagstiftning (1)
 • Miljöbalken (12)
 • Miljöfarlig verksamhet (3)
 • Miljökvalitetsnormer (11)
 • Muddring (7)
 • Publikation (2)
 • Rapport (2)
 • Remiss (1)
 • Riksintresse (3)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (3)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (22)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (31)
 • Vindkraft (2)
 • Vägledning (5)
 • Yrkesfiske (1)
 • Yttrande (18)

 • Yrkesfiske (1)
 • Vägledningar (11)
 • Samordningsområden (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (26)
 • Yttranden (26)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (35)
 • Publikation (2)
 • Yttrande (26)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (9)
 • Senaste året (28)
 • Mer än ett år sedan (35)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

Faktasida: Dialog om gruvverksamhet

Dialog om gruvverksamhet

Havs- och vattenmyndigheten har deltagit i en dialog om mineralbrytning och tillståndsprocessen kring gruvverksamhet. Målet var att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor och projektet resulterade i en handbok.

Faktasida: Rättsfall

Rättsfall

Yttranden och domar i olika ärenden kan vara till vägledning för tillsynen och hur ansökan och tillstånd bör utformas.

Faktasida: Untra vattenkraftverk i Dalälven

Untra vattenkraftverk i Dalälven

Tillståndsprövning av ett nytt vattenkraftverk i Dalälven i ett område som omfattas av förbud mot ny vattenkraft enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Faktasida: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Faktasida: Yttrande över ansökan om utbyggnad av Bergqvara vattenkraftverk i Helige å, Växjö kommun (M 2200-15)

Yttrande över ansökan om utbyggnad av Bergqvara vattenkraftverk i Helige å, Växjö kommun (M 2200-15)

Havs- och vattenmyndigheten anser att upprustningsåtgärderna med  schaktningar, torrläggningar och fyllningar tillsammans med installation av en vattenkraftturbin för elproduktion, att ersätta tidigare såg, inte innebär endast obetydlig miljöpåverkan.

Faktasida: Yttrande angående Loussavaara-Kiirunavaara AB:s tillstånd till gruvanläggning i Leveäniemi, Svappavaara, Kiruna kommun (M 4160-15)

Yttrande angående Loussavaara-Kiirunavaara AB:s tillstånd till gruvanläggning i Leveäniemi, Svappavaara, Kiruna kommun (M 4160-15)

Eftersom utsläppen sker inom ett Natura 2000-område är det  viktigt att helt säkerställa att otillåtna skador och störningar inte uppstår. Mark- och miljödomstolen angav i sin motivering att en förutsättning för Natura 2000 tillstånd var just att utsläppen till vatten villkorsreglerades. Vi yrkar därför att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra ett antal villkor.

Faktasida: Yttrande över ansökan om tillstånd till åtgärder på och vid Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun

Yttrande över ansökan om tillstånd till åtgärder på och vid Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun

Fortum ansöker om tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder, utförande av biokanal och förnyelse av Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun. Ärendet, M 3055-15, prövas av Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Faktasida: Yttrande angående Södra Cell AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och ökad produktion vid anläggningen i Värö, Varbergs kommun

Yttrande angående Södra Cell AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och ökad produktion vid anläggningen i Värö, Varbergs kommun

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare yttrat sig till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gällande målet M 683-14. Havs- och vattenmyndigheten vill nu lämna följande kompletterande yrkanden

Faktasida: Yttrande angående ansökan om tillstånd till uppförande och drivande av vindkraftverk i Kattegatt utanför Falkenberg

Yttrande angående ansökan om tillstånd till uppförande och drivande av vindkraftverk i Kattegatt utanför Falkenberg

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen (M 6960-14) angående ett överklagat tillstånd om uppförande och drivande av vindkraftverk

Sidansvarig: Webbredaktionen