Sökresultat

 • Skräp/marint skräp (14)
 • Farliga ämnen (3)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (2)
 • Försurning (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsmiljödirektivet (5)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (2)
 • Kattegatt (2)
 • Klimat (1)
 • Miljömål (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Redskap (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Restaurering (1)
 • Sjöfart (1)
 • Skagerrak (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Yttrande (2)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (5)

 • Miljöhot (3)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (9)
 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttrande (2)

 • Senaste året (12)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Faktasida: Ospar - regional åtgärdsplan för att minska marint skräp i Nordostatlanten

Ospar - regional åtgärdsplan för att minska marint skräp i Nordostatlanten

Marint skräp är ett allvarligt problem, särskilt på västkusten, där strömmar för med sig stora mängder skräp till stränderna från olika håll i Nordsjön. För Sverige är därför beslutet ett viktigt steg på vägen för att på lång sikt minska mängden ilandflutet skräp. På Ospars kommissionsmöte 2014 antogs en regional åtgärdsplan för att minska marint skräp i Nordostatlanten.

Publikation: Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster som begrepp har fått ett allt större genomslag i hanteringen av havsmiljöfrågor till exempel i havsmiljödirektivet. Den här rapporten syftar till att bedöma statusen för ekosystemtjänster från svenska hav och att utvärdera kopplingen till mänsklig påverkan.

Publikation: Marine Litter in Sweden

Marine Litter in Sweden

Rapporten ger en allmän bild av miljöbelastningen från det skräp som hamnar i naturen till följd av ett flertal marina och maritima aktiviteter, samt konsekvenserna som detta ger upphov till för våra marina ekosystemtjänster. Rapporten är skriven på engelska.

Faktasida: Marint skräp

Marint skräp

Skräp som slängs i havet eller på annat sätt hamnar där orsakar stora problem både för människor och djur. Fåglar, fiskar och marina däggdjur kan fastna i förlorade fiskeredskap och äta plast som flyter runt i havet i tron att det är föda. Marint skräp orsakar också skador på fartyg och fiskeredskap samt förorenar kust- och strandmiljöer.

Faktasida: Mikroplaster

Mikroplaster

Mikroplast är plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter. Plasten kan vara skadlig för djur som lever i marina miljöer och bryts aldrig ner helt och hållet.

Faktasida: Spökgarn och andra förlorade redskap

Spökgarn och andra förlorade redskap

Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar kan fortsätta att fiska och snärja in fåglar, fiskar och andra marina djur år efter år. Problemet är uppmärksammat och flera organisationer arbetar för att städa bort gamla redskap.

Faktasida: Årlig uppföljning av miljömålen

Årlig uppföljning av miljömålen

Havs- och vattenmyndigheten samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Faktasida: Ospars arbetsområden

Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.

Sidansvarig: Webbredaktionen