Sökresultat

 • Lagstiftning (14)
 • Artskydd (1)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Visa fler
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöbalken (2)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Muddring (1)
 • Publikation (1)
 • Regler (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (1)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattendirektivet (2)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Arter (1)
 • Vägledningar (3)
 • Lagstiftning (4)
 • Miljömål och direktiv (4)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (13)
 • Publikation (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (13)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Lagstiftning som rör fritidsfisket

Lagstiftning som rör fritidsfisket

Det är fiskerilagstiftningen som styr vilka regler som gäller för fritidsfisket. Där står det var, när och hur det är tillåtet att fiska.

Faktasida: Vattendirektivet

Vattendirektivet

Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten.

Faktasida: Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Målet är att alla EU:s havsområden ska ha nått en god miljöstatus senast 2020. Vi ansvarar för det praktiska genomförandet av havsförvaltningen i Sverige.

Faktasida: Lagstiftning som rör yrkesfisket

Lagstiftning som rör yrkesfisket

Det svenska yrkesfisket regleras till största delen av den gemensamma fiskeripolitiken, som beslutas inom EU. Det finns också ett flertal nationella lagar som reglerar fisket. Vår roll är bland annat att förvalta fisken och kontrollera att den som fiskar yrkesmässigt följer de regler som finns.

Faktasida: Miljöbalken

Miljöbalken

Miljöbalken utgör navet i den svenska miljölagstiftningen och kompletteras av flera förordningar och föreskrifter. Havs- och vattenmyndighetens roll är bland annat att meddela föreskrifter, ge stöd åt tillsynsmyndigheter, delta i miljöprövningar och vara stöd åt regeringen i frågor inom vårt ansvarsområde.

Faktasida: Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning

Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning

Från och med den 3 augusti 2016 är det enligt nya EU-regler förbjudet att sprida 37 EU-listade invasiva främmande arter. De får inte introduceras eller spridas i naturen, inte gynnas att bli fler och inte heller importeras eller exporteras. Sex av de EU-listade arterna finns i svensk natur.

Faktasida: Art- och habitatdirektivet

Art- och habitatdirektivet

Syftet med bestämmelserna i art- och habitatdirektivet är att säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer.

Faktasida: Havsplaneringsdirektivet

Havsplaneringsdirektivet

Under senare år har trycket ökat på Europas havsområden och traditionella sektorer som sjöfart och fiske har fått konkurrens av den ökande vindkraften till havs. Europeiska kommissionen ser därför ett behov av samarbete och lösningar över nationsgränserna.

Faktasida: Rättsverkan av miljökvalitetsnormer

Rättsverkan av miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer aktualiseras i olika sammanhang. Bland annat finns en skyldighet för kommuner att ta hänsyn till dem i sin översiktsplanering och när man tar fram detaljplaner.

Faktasida: Lagstiftning

Lagstiftning

I vår instruktion framgår det att Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.

Sidansvarig: Webbredaktionen