Information om hur dina personuppgifter behandlas

Vi vill informera dig om en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) som kommer att gälla från och med den 25 maj.

HaV är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i denna e-tjänst.

Om du har frågor om hur HaV behandlar personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet på HaV, dataskyddsombud@havochvatten.se.

De personuppgifter som du har lämnat i spårbarhetssystemet behövs för att HaV som ansvarig myndighet ska kunna säkerställa en heltäckande spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter. Kravet på en sådan spårbarhet följer av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Spårbarhetssystemet används för att spåra fiskeri- och vattenbruksprodukter som en del av kontrollen av saluföringen.

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att HaV behöver uppgifterna för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse enligt ovan.

Internt på HaV behandlas dina personuppgifter dels av de fyra kontrollenheterna inom avdelningen för fiskförvaltning, dels av IT-enheten inom avdelningen för verksamhetsstyrning.

De personuppgifter och övriga uppgifter som du lämnar till HaV blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Detta innebär att uppgifterna kan komma att lämnas ut till den som begär det, om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Uppgifterna i spårbarhetssystemet arkiveras.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har i vissa fall rätt att invända mot HaV:s behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när HaV behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i HaV:s myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot HaV:s behandling av dina personuppgifter, måste HaV besluta om behandlingen ska fortsätta eller upphöra. HaV får fortsätta att behandla uppgifterna bara om HaV kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas, som väger tyngre än dina intressen. Behandlingen får också fortsätta om det krävs för att HaV ska kunna fastställa eller försvara ett rättsligt anspråk.

Mer information om dina rättigheter när HaV behandlar dina personuppgifter.

Publicerad: 2018-05-25
Sidansvarig: Webbredaktion