Svar på EU-kommissionens utlåtande om föreskrifterna samt nytt datum för ikraftträdande

Havs- och vattenmyndigheten ändrar något i de föreslagna före­skrifter­na så att de är tydligare i förhållande till EU:s bestäm­melser. Förseningen samt anpassningen till GS1 leder till att datum för ikraftträdande ändras till 1 september 2017 och datum för uppgiftslämnande och märkning till 1 januari 2019.

Sverige, genom Kommerskollegium, anmälde i oktober 2016 förslaget till spårbarhetsföreskrifter till EU-kommissionen enligt anmälningsdirektivet (se tidigare nyhet). Kommissionen inkom i januari med ett detaljerat utlåtande och förlängde samtidigt frysningsperioden för föreskrifterna fram till och med den 18 april 2017. Havs- och vattenmyndigheten har nu anpassat föreskriftsförslaget till kommissionens utlåtande och kommentar samt en kommentar från ett medlemsland. Därutöver har några mindre tekniska förtydliganden gjorts.

Den förlängda frysningsperioden har medfört att tidsplanen för införande av spårbarhetskraven måste ändras. Föreskrifterna föreslås därför träda ikraft först den 1 september 2017 och datum för när ansökan om registrering ska ha inkommit ändras till den 1 oktober 2017. I samband med den fortlöpande utvecklingen av spårbarhetssystemet har näringen förklarat att finns ett stort behov hos aktörer som har spårbarhetskrav inom olika branscher, att kunna använda samma digitala GS1-baserade system för alla typer av produkter. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat anpassa spårbarhetssystemet så att detta blir möjligt. En förutsättning är att GS1 standard anpassas till EU:s och nationella krav på spårbarhet. En anpassningsprocess pågår och enligt HaV:s bedömning kommer den att pågå fram till slutet av 2017. Det är därför rimligt att kravet på när ett slutprov för uppgiftslämnande via integration (bastjänst) senast ska ha inkommit senareläggs (31 oktober 2018), liksom tidpunkten för när uppgiftslämnande och märkning senast ska påbörjas (1 januari 2019).

Publicerad: 2017-03-17
Sidansvarig: Webbredaktion