Förlängd frysningsperiod för spårbarhetsföreskrifterna

EU-kommissionen har beslutat förlänga frysningsperioden för föreskrifter om spårbarhet till och med den 18 april 2017. Föreskrifterna kommer inte att träda ikraft innan dess.

Orsaken till förlängningen är att kommissionen i sin granskning kommit fram till att föreskrifterna i två avseenden inte helt är i överensstämmelse med EU:s bestämmelser om spårbarhet.

Bakgrund

I juli 2016 presenterade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett förslag till föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter. Kommerskollegium påpekade under remissförfarandet att föreskrifterna eventuellt faller inom ramen det s.k. anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter och då måste anmälas till EU-kommissionen.

För att inte riskera att föreskrifterna i ett senare skede skulle ogiltig-förklaras valde HaV att anmäla föreskrifterna. Kommissionen beslutade därefter om tre månaders ”frysningsperiod” för föreskrifterna fram till den 18 januari 2017 och under denna tid hade kommissionen och andra medlemsländer möjlighet att reagera på förslaget.

Kommissionen inkom själva, under slutet på frysningsperioden, med ett detaljerat yttrande och beslutade samtidigt om en förlängning av frysningsperioden till och med den 18 april 2017. Det detaljerade yttrandet gäller inte handelshinder utan hur föreskriftsförslaget stämmer överens med bestämmelser om spårbarhet och konsumentinformation i EU:s förordningar. Mer specifikt rör det överföring av spårbar-hetsinformation då en fiskare säljer fångst direkt till en slutkonsument eller säljer till en fångstmottagare. Utöver det detaljerade yttrandet inkom kommissionen och ett medlemsland med några mindre kommentarer till föreskrifterna. Det som fördes fram i yttrandet och i de inkomna kommentarerna ska beaktas när de slutliga föreskrifterna tas fram.

Vad händer framöver

Förlängningen av frysningsperioden medför att tidpunkten för ikraftträdandet och andra tidpunkter som anges i förslaget till föreskrifter kommer att senareläggas. HaV arbetar nu med att anpassa förslaget till föreskrifter utifrån de reaktioner som kommit in och som också inkluderar nya datum för ikraftträdande, ansökan om registrering samt datum för när uppgiftslämnandet och märkningen ska påbörjas. Förslaget beräknas vara klart att överlämnas till Kommerskollegium i mitten av februari. Regeringen fastställer sedan det svar som Kommerskollegium lämnar till kommissionen.

Kommissionen kan nu inte göra ytterligare förlängningar av frysningsperioden. I det fall förslaget till föreskrifter ändras väsentligt i förhållande till den som anmäldes, behöver dock en ny anmälas göras. En sådan anmälan startar då en ny frysningsperiod. Om kommissionen inte är nöjd med de anpassningar HaV gör innan föreskrifterna träder ikraft, kan kommissionen komma att inleda ett överträdelseförfarande. Detta kan leda till att Sverige får betala böter. På Kommerskollegiums webbplats finns det utförligare information om anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter och e-tjänster.

Publicerad: 2017-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion