Kust- och sötvattensjournaler

Hitta på sidan

Här hittar du information för dig som yrkesfiskar småskaligt med mindre båtar i hav och insjöar.

Kustfiskejournal

Du som yrkesfiskar ska använda kustfiskejournal om du:

  • fiskar i Västerhavet med fartyg under 10 meter.
  • fiskar i Östersjön med fartyg under 8 meter.
  • fiskar i havet utan fartyg med enskild fiskerätt för att sälja fångsten.
  • fiskar i havet med särskilt tillstånd för fiske av ål. – kolla upp!

Fartyg som använder trål eller vad/ notredskap ska föra fiskeloggbok. Landas fångsten i annat land än Sverige, oavsett storlek på fartyget, ska fiskeloggbok användas för redovisning.

Kustfiskejournalen är personlig. Den är alltså inte knuten till ett visst fartyg utan till dig som person. Om du fiskar med någon annans fartyg ska fisket ändå redovisas i din egen kustfiskejournal. Endast Havs- och vattenmyndigheten kustfiskejournal och e-journal får användas.

Utskick av journal

En journal skickas ut när du fått din licens.

I slutet av journalen finns en avi du kan fylla i. När dina blad börjar ta slut skickar du in din avi till oss och en ny kustfiskejournal skickas ut till dig.

Baseras på landande fartyg

Rapporteringen i kustfiskejournalen ska delas upp baserat på landande fartyg. Om du som licensinnehavare använder flera fartyg under en rapporteringsperiod (kalendermånad), ska uppgifter från respektive landande fartyg ske på separata journalblad. För mer information gällande rapportering, se manualen för kustfiskejournal.

Redovisning av fångst och utkast

Redovisa om fångsten uppnår minsta referensstorlek för bevarande

För den fångst som behålls ombord ska du redovisa om fångsten uppnår minsta referensstorlek för bevarande (MRB). Det gör du med hjälp av koderna BMS och LSC:

  • Koden LSC (Legally Sized Catch) använder du för att redovisa fångst som uppnår minsta referensstorlek för bevarande. Denna kod är aktuell för alla arter som behålls ombord, oavsett om de omfattas av landningsskyldighet eller inte.
  • Koden BMS (Below Minimum Size) använder du för att redovisa fångst som är under minsta referensstorlek för bevarande. Denna kod är enbart aktuell vid fångst av arter som omfattas av landningsskyldigheten.

Redovisa arter som kastas tillbaka i havet

Arter som inte får tas iland ska kastas tillbaka till havet. De utkastade arterna ska redovisas. Vid redovisning av utkast behöver du inte ange om utkastad fångst är under eller uppnår minsta referensstorlek för bevarande. De koder som används för att beskriva utkastet är DIS, DIM och ROV;

  • Koden DIS (Discard) använder du för att redovisa tillåtna utkast, tex arter som inte omfattas av landningsskyldigheten, vid utkast av förbjudna arter eller då arter undantagits från landningsskyldigheten på grund av hög överlevnad. Observera att high-grading av fångst är förbjudet.
  • Koden DIM (De minimis) använder du i vissa definierade fisken där en art undantagits från landningsskyldigheten.
  • Koden ROV (Rovdjurskadad fångst) använder du vid rovdjurskadad fångst och redskap.

Kan jag rapportera elektroniskt?

I vissa fiskerier krävs rapportering i elektronisk kustfiskejournal, till exempel laxfiske samt makrillfiske, men även du som fiskar i havet men inte har krav på dig att rapportera i e-journal kan gärna göra det.

För ansökan: fyll i ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress via ett formulär som du hittar här, eller skicka in uppgifterna. Vi skapar sedan ett användarkonto så att du kan logga in via vår hemsida.

Här loggar du in om du har ett användarkonto och rapporterar via vår e-tjänst.

Rapportera via e-journal

Vill du rapportera via e-journal?

Du som fiskar i havet, antingen i Västerhavet eller i Östersjön, har möjlighet att rapportera elektroniskt istället.

Fyll i ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress via ett formulär som du hittar här, eller skicka in uppgifterna. Vi skapar sedan ett användarkonto så att du kan logga in via vår hemsida.

Sötvattensjournal

Du som fiskar i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren eller Storsjön i Jämtland ska rapportera ditt fiske i en sötvattensjournal. En journal skickas ut när du beviljats en licens.

Årlig fångstrapport för inlandsfiske

Du som fiskar i övriga sjöar och vattendrag ska rapportera ditt fiske en gång om året.
Blanketten för inlandsfiske hittar du här

Fler manualer för yrkesfiskare

Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via e-post: dokumentation@havochvatten.se.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2021-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion