Vad är främmande arter?

Hitta på sidan

För att en art ska betraktas som främmande måste den – på något sätt och vid någon tidpunkt – flyttas genom mänsklig aktivitet. Då introduceras arten till ett område dit den inte kunnat ta sig till av egen kraft.

Omslagsbild för YouTube-video

Främmande arter i svenska vatten

Det finns ungefär 100 främmande arter i våra hav, sjöar och vattendrag. Av dessa är cirka 40–50 invasiva främmande arter med hög risk att negativt påverka eller skada den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Ytterligare cirka 80 främmande arter finns etablerade i våra närområden. De flesta av dessa arter kan riskera att etablera sig i våra vatten och kallas därför dörrknackararter.

Så sprids främmande arter

En viktig anledning till att främmande arter fortsatt sprids över hela världen är den ökande globala handeln, med fler och snabbare transporter. Men det finns fler spridningsvägar, till exempel sjöfart och båtar, vattenbruk, akvarier och dammar, utsättning och fiske. Även naturlig spridning av redan introducerade arter har stor betydelse.

Risker med främmande arter

Det är svårt att förutse vad som händer när en främmande art etablerar sig i en ny miljö. Men det finns kända risker. Främmande arter kan på olika sätt skada den biologiska mångfalden, människors hälsa eller ekonomi.

Invasiva främmande arter

En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv. De invasiva arterna har ofta egenskaper som gör att de är tåliga, växer snabbt och förökar sig effektivt. Invasiva främmande arter skadar naturen så att ekosystem och dess funktioner som vi är beroende av rubbas.

Stapeldiagram

En etablering av en främmande art sker stegvis. En främmande art introduceras genom avsiktlig eller oavsiktlig förflyttning med människans hjälp. För att arten ska etablera sig krävs det att den trivs så bra att den reproducerar sig i den nya miljön och att avkommorna överlever. Invasiva främmande arter är etablerade, fortplantar sig och kan själv sprida sig till nya områden.

Förbud för EU-listade arter

För att minska spridningen av invasiva främmande arter finns det både EU-lagstiftning och svenska regler som kompletterar EU-förordningen.

Idag finns 66 EU-listade växter och djur, som anses vara ett så stort problem att EU-länderna måste hjälpas åt.

Detta får du inte göra med invasiva arter som finns med på EU:s förteckning,

  • importera
  • sälja
  • odla
  • föda upp
  • transportera
  • använda
  • byta
  • släppa ut i naturen
  • hålla levande
Publicerad: 2015-12-03
Sidansvarig: Webbredaktion