Amerikansk bäckröding (Salvelinus fontinalis)

Amerikansk bäckröding är lätt att odla och är en omtyckt art inom sportfisket, och har därför introducerats till länder över hela världen. Utsättning av amerikansk bäckröding kan dock leda till negativa effekter för inhemska laxfiskar.

Hur känns de igen?

Amerikansk bäckröding liknar de svenska laxfiskarna röding och öring. En karaktär hos bäckröding är det ljusa marmormönstret på den olivgröna ryggen och ryggfenan.

Amerikansk bäckröding. Illustration.

Foto: GLERL (CC BY-SA 3.0)

På nedre delen av ryggen har bäckrödingen små gulgröna och (eller) röda fläckar. Som alla rödingar har den en stor mun som sträcker sig tydligt bakom ögonen.Under lek mörknar fisken färger och hannens buk blir karaktäristiskt mörkt orangeröd.

En vuxen bäckröding blir vanligen mellan 35 och 45 centimeter lång, men de kan bli nästan dubbelt så långa. I svenska vatten väger de ett knappt kilo, och i odlingar två till tre kilo.

Svenska fynd

Amerikansk bäckröding importerades till Sverige 1892 för att planteras ut i fjällvatten i Jämtland.De flesta utsättningarna av bäckröding skedde sedan under 1950- och 60-talen.

Nu förekommer amerikansk bäckröding i över 300 självreproducerande bestånd i Sverige. En del av dem har troligen uppkommit då fisken själv har tagit sig vidare till nya vatten.

Platshållare för en karta. Illustration.

Förrymd bäckröding från odlingar har fångats i Östersjön, utanför den uppländska kusten och i Bottniska viken.

Hur lever de?

Bäckröding trivs inte i grumliga och syrefattiga vatten. De lever ofta i kalla, klara och strömmande vatten och i mindre bäckar. De finns även i sjöar, i små dammar och källor. Vattentemperaturen kan vara nollgradig men den ska helst hålla sig mellan 10 och 18 grader, och som mest 25 grader om vattnet är rikt på syre.

Bäckröding har relativt god tolerans mot lågt pH-värde i vattnet, och vuxen fisk kan klara sig i vatten med pH 5. Det gör att de kan leva i försurade vatten där andra fiskarter har svårare att klara sig.

I sitt naturliga, nordamerikanska utbredningsområde kan bäckrödingar vandra mellan sötvatten och hav. Det verkar inte ske i Sverige.

Här finns bäckrödingen i kalla bäckar högt upp i vattensystemen. Enstaka fynd i Östersjön är troligen rymlingar från odlingar.

Fakta

Naturlig förekomst:
Östra Nordamerika

Status i Sverige:
främmande och potentiellt invasiv

Förekomst i svenska vatten:
Sjöar och vattendrag

Etableringsgrad: väl etablerad
Första fyndet: avsiktligt introducerad 1892
Faktablad: Ladda ner faktabladPDF

Bäckröding leker under hösten och söker då upp grusbottnar i strömmande vatten eller kalla sjöar. Lekvandringen kan ske både upp- och nedströms, och de flesta bäckrödingar stannar i lekbäcken fram till våren. Bäckrödingar livnär sig på insekter, maskar, snäckor, kräftdjur, groddjur och andra fiskar.

Hur kom de hit?

Den är avsiktligt introducerad för att användas inom vattenbruk (odlingar) och för att sättas i fiskevatten.

Möjliga effekter

Amerikansk bäckröding kan i vissa fall negativt påverka svenska laxfiskar som öring (Salmo trutta). Bäckröding växer till exempel snabbare och blir könsmogen tidigare än öring, vilket ger den fördelar vid konkurrens om resurser, såsom föda eller ståndplatser i vattnet.

Bäckröding kan hybridisera med inhemska laxarter. Hybriderna är ofta fertila och kan föröka sig.

Det gäller till exempel den avkomma som kallas bröding och som är en korsning mellan den amerikanska bäckrödingen och svensk fjällröding (Salvelinus alpinus).

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är en amerikansk bäckröding kan du rapportera den till Artportalen.

Hybridisering kan leda till flera genetiska effekter, där förluster av genetisk variation är en av dem. Inhemska laxfiskstammar har med tiden anpassat sig till förhållandena i sina sjöar och vattendrag och har efter hand blivit genetiskt skilda från alla andra stammar av samma art. En stam som genom hybridisering mister sin lokala anpassning kan få sämre förmåga att överleva.

Publicerad: 2016-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion