Snö i förhållande till miljö­kvalitets­normer?

Flera av de metaller som kan finnas i förhöjd halt i snö är ämnen som ingår vid bedömningen av miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus eller särskilda förorenande ämnen som ingår i den ekologiska statusen, se Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. För flera av metallerna gäller angivna värden som biotillgängligt i vattenförekomsten. I smältvatten från snö är dock flertalet av metallerna i partikelfas.

Risken för att överskrida nivåer för särskilda förorenande ämnen eller överskrida gränsvärde för kemisk ytvattenstatus eller påverka status negativt i vattenförekomsten på grund av snödumpning bedömer myndigheten i allmänhet som liten. Däremot ska hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken beaktas med bedömning av totala mängden föroreningar, försiktighetsåtgärder m.m.

I förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten finns gräns- och riktvärden för olika parametrar. Havs- och vattenmyndigheten har haft ett uppdrag att göra en översyn av denna förordning och dess miljökvalitetsnormer och har till regeringen lämnat en utredning med förslag till ändring. Havs- och vattenmyndigheten gör samma bedömning här om risken för effekten på status med mera, som ovan.

Publicerad: 2014-02-15
Uppdaterad: 2017-01-19
Sidansvarig: Webbredaktion