Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Lax (Salmo salar)

Laxen finns i vissa vattendrag samt i hav som omger Sverige. Västkustlaxen har sina uppväxtområden i Atlanten och Östersjölaxen har sina uppväxtområden i Egentliga Östersjön. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern, där leken sker i tillrinnande vattendrag medan sjön utgör uppväxtområde.

Lax. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright

Information om laxfiske och fiskeregler

  1. Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar
  2. Allmän information om fiskeregler hittar du på sidan Fiskeregler för fritidsfiske
  3. Minimimått och maskstorlekar finns på sidan Minimimått och maskstorlekar för fångst
  4. Fredningstider hittar du på sidan Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön
  5. Regler och information om laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare finns på sidan Regler för laxfiske i Östersjön

Faktablad för Lax

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
23 januari 2019

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Lekområde

Leken sker under september–november i strömmande vatten över grus- och stenbottnar. Den befruktade rommen, som kläcks tidigt nästkommande vår, läggs i gropar som täcks över med grus.

Vandringar

Laxen är en utpräglad vandringsfisk. Efter att ha kläckts i rinnande vatten stannar laxungarna kvar i älven mellan ett till fem år.

Den utvandrande laxen från ost- och sydkustälvarna stannar kvar i Östersjön medan västkustälvarnas lax vandrar ut i Atlanten.

Efter upp till fyra år i havet återvänder laxen till sin hemälv för lek.

Ålder vid könsmognad

2–9 år. Ålder vid könsmognad varierar både inom och mellan älvar. Normalt könsmognar laxen från nordliga vattendrag vid en högre ålder.

Maximal ålder och storlek

Laxens maximala ålder är 15 år. Laxen kan nå en längd på 150 centimeter och en vikt på uppåt 40 kilogram.

Laxförvaltning

Förvaltningsplan för lax. Omslag till rapport.

Ladda ner dokumentet
Publicerat:
3 november 2015

Vårt förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Biologi

Under älvstadiet äter laxungen, som då kallas stirr, i huvudsak insektslarver, insekter och kräftdjur. I havet lever laxen pelagiskt och äter främst sill, skarpsill och tobis. Under uppvandringen för lek intar laxen ingen föda. Laxen kan korsa sig med öringen och avkomman kallas då laxing.

Bestånd

Insjö

I Vänern saknas till stor del naturligt reproducerande laxbestånd och endast viss reproduktion förekommer i Vänerns stora tillflöden Klarälven och Gullspångsälven.

Som kompensation för utbyggnad av vattenkraftverk i bland annat Klarälven och dess negativa effekt på laxbeståndet utplanteras odlade laxsmolt. I Vättern saknas naturligt reproducerande laxbestånd helt och hållet och beståndet här baseras på utsättningar.

Hav

Det finns många laxbestånd i Östersjön och beståndsutvecklingen skiljer sig åt i olika älvar och mellan olika år. Denna variation i produktionsstyrka måste tas i beaktning då fångstkvoten sätts för att skydda de svagare bestånden och underlätta deras återhämtning.

I början av 1900-talet beräknas den naturliga produktionen av lax i Östersjöns älvar ha varit i storleksordningen 7–10 miljoner smolt årligen, men i takt med vattenkraftens utbyggnad under 1900-talet har produktionen sjunkit till endast några hundra tusen smolt per år under 1990- talet.

Dock har vildlaxproduktionen återhämtat sig avsevärt från mycket låga nivåer på 1990-talet till uppskattningsvis 2,9 miljoner smolt år 2015.

Längs den svenska västkusten har det under senare år bedrivits ett mycket ringa yrkesfiske och landningarna har sällan överstigit tio ton per år sedan 2000.

Yrkesfiskets landningar av lax minskade påtagligt under perioden 2000–2010, för att sedan öka igen under 2011–2014. År 2014 uppgick fångsten till 17 ton, huvudsakligen i nätfiske. År 2015 bedrevs inget kommersiellt laxfiske alls på västkusten.

De ickekommersiella fångsterna (i fritidsfisket och avelsfisket) har sedan slutet av 1990-talet ofta vida överstigit yrkesfiskets fångster med en topp på 29 ton år 2011. År 2015 landades knappt 16 ton i det ickekommersiella fisket.

Rapportera in sjuka fiskar

SVA har skapat en rapporteringsportal där sportfiskare i hela Sverige kan rapportera in sjuka och skadade fiskar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar