Regler för att tillämpa miljökvalitetsnormer

Hitta på sidan

Här är ett urval av de regler som tillsyns- och prövningsmyndigheterna behöver ta hänsyn till när man tillämpar miljökvalitetsnormer för vatten.

Ny lagstiftning från den 1 januari 2019

ÄNDRAD: 2 kap. 7 § Miljöbalken, Rimlighetsavvägning i allmänna hänsynsreglerna

Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas till detta för förhållande.

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa 5 kap. 4 och 5 §§. Lag (2018:1407).

NY: 5 kap. 4 § Miljöbalken, Förbud mot otillåten försämring eller äventyrande av MKN

En myndighet eller en kommun får inte tillåta att en verksamhet eller en åtgärd påbörjas eller ändras om detta, trots åtgärder för att minska föroreningar eller störningar från andra verksamheter, ger upphov till en sådan ökad förorening eller störning som innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller som har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm.

Vid prövning för ett nytt tillstånd och vid omprövning av tillstånd ska de bestämmelser och villkor beslutas som behövs för att verksamheten inte ska medföra en sådan försämring eller ett sådant äventyr. Lag (2018:1407)

Regler för arbetet med tillsyn

 • 26 kap. 1-2 §§ miljöbalken MB; anger ett allmänt tillsynsansvar och övergripande grund för att bl.a. vidta åtgärder för att se till att miljökvalitetsnormer följs såsom att initiera omprövning, meddela förelägganden, bedriva informationsverksamhet m.m. En del i tillsynsmyndighetens ansvar är att regelbundet se över villkor i tillstånd och se till att de vid behov uppdateras.
 • 26 kap. 9 § MB; handlar om grund för att meddela förelägganden eller förbud i ett enskilt fall, dock inte mer ingripande än vad som behövs. Hänsyn måste även tas till tillstånds rättskraft enligt 24 kap. 1 § MB
 • 26 kap. 14 § MB; beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
 • 26 kap. 19 § MB; handlar om verksamhetsutövarens egenkontroll
 • 26 kap. 21 § MB; handlar om möjlighet att begära in uppgifter som behövs för tillsynen från verksamhetsutövaren.
 • 26 kap. 22 § MB; handlar om verksamhetsutövarens undersökningsskyldighet kring verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.
 • 26 kap. 9 § MB; handlar om grund för att meddela förelägganden eller förbud i ett enskilt fall, dock inte mer ingripande än vad som behövs. Hänsyn måste även tas till tillstånds rättskraft enligt 24 kap. 1 § MB
 • 26 kap. 14 § MB; beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
 • 26 kap. 19 § MB; handlar om verksamhetsutövarens egenkontroll
 • 26 kap. 21 § MB; handlar om möjlighet att begära in uppgifter som behövs för tillsynen från verksamhetsutövaren.
 • 26 kap. 22 § MB; handlar om verksamhetsutövarens undersökningsskyldighet kring verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Regler om miljökonsekvensbeskrivningar

 • 6 kap. 35 § pkt 6 MB; handlar om att det i miljökonsekvensbeskrivning i den specifika miljöbedömningen ska ingå uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga att verksamheten eller de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheten eller åtgärden bidrar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs.

Regler för prövning

Regler om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

 • 2 kap. 7 § första stycket MB; handlar om att kraven på hänsyn enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.
 • 2 kap. 7 § andra stycket MB; handlar om att rimlighetsavvägningen inte får medföra att en verksamhet tillåts bedrivas så att den orsakar en otillåten försämring eller äventyrar att rätt vattenkvalitet uppnås.
 • 5 kap. 3 § MB; handlar om myndigheters och kommuners ansvar för att miljökvalitetsnormer följs.
 • 5 kap. 4 § MB; handlar om förbud mot otillåten försämring eller äventyrande av miljökvalitetsnormerna.
 • 5 kap. 11 § MB; handlar om myndigheters och kommuners ansvar att inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram som fastställts enligt 5 §.
 • 5 kap. 18 § MB; anger att varje myndighet som ska tillämpa balken bl.a. ska se till att sådana beslutade åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som avses i balkens 5 kap. och som har betydelse för prövningen finns tillgängliga i målet eller ärendet.
 • 24 kap. 1 § MB; handlar om tillstånds rättskraft. Under vissa förutsättningar kan denna begränsa vilka krav, med stöd av de allmänna hänsynsreglerna, som man kan ställa i ett enskilt fall.
 • 24 kap. 5 § första stycket 2 punkten MB; handlar om omprövning av tillstånd (till exempel omfattning och villkor) när en verksamhet med någon betydelse bidrar till att en miljökvalitetsnorm inte följs. Kan bland annat bli aktuell att tillämpa om en viss fråga redan fullt ut har prövats i ett tillstånd och ytterligare krav på grund av att rättskraften inte kan ställas enbart med stöd av reglerna om tillsyn.
Publicerad: 2016-06-21
Uppdaterad: 2019-05-16
Sidansvarig: Webbredaktion