Tillsyn av grundvatten

Hitta på sidan

Tillsynsvägledningsbegreppet är mycket brett när det gäller skydd av grundvatten. Gränsen mellan tillsynsvägledning och annan vägledning är flytande. 

Tillsynen och tillsynsvägledning i frågor om grundvatten bör koncentreras på att följa att givna tillstånd och villkor följs och att miljöbalkens bestämmelser efterlevs. Men även där lagstiftningen är mera ospecifik, vad avser verksamheter och åtgärder med miljöpåverkan, verka för att skydda grundvatten. Tillsynen kan också riktas mot hur egenkontrollen fungerar.

Tillsynen avseende skydd av grundvatten kan omfatta följande områden:

Verksamheter med miljöpåverkan som kräver tillstånd enligt bilaga till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

 • För verksamheter och åtgärder som kräver tillstånd, och som negativt kan påverka grundvattnet, kan tillsynen omfatta kontroll av att tillstånd har sökts.
 • Tillsynsmyndigheten kontrollerar att tillståndsbeslut med eventuellt tillhörande villkor följs.
 • Kontrollera att miljörapport är inlämnad om krav på sådan finns.(26 kap 19 §)
 • Tillsynsmyndigheten följer upp hur egenkontrollen fungerar.

Verksamheter med miljöpåverkan men som inte kräver tillstånd eller anmälan

Om inte verksamheten kräver tillstånd enligt miljöbalken kan det vid verksamheten ändå förekomma åtgärder som kan påverka skyddet av grundvattnet. Även i de fallen finns det allmänna regler att följa eller att eventuella föreläggande följs.

Att aktivt leta upp sådana verksamheter och åtgärder med påverkan på grundvattnet kan vara svårt. Sådan information kan i stället komma fram t.ex. i arbetet med uppföljning av miljökvalitetsnormer eller vid tillsyn i andra sammanhang. Den får då tas om hand särskilt. Överuttag av grundvatten i kustnära områden kan medföra påverkan av saltvatten.

Skydd av grundvattennivåer

Tillsynen kan avse kontroll av att uttag av grundvatten följer givna tillstånd (enligt 11 kap MB) och att överuttag inte sker. Tillsynen kan också omfatta kontroll av att uttag av ytvatten inte sker på sådant sätt att det kan påverka skyddet av grundvattnet negativt.

Infrastruktur

Hur sådana kan påverka skyddet av grundvattnet och de åtgärder som behöver vidtas med anledning av detta bör om möjligt i första hand ha utretts i en eventuell detaljplan eller områdesbestämmelse.

Exempel på verksamhetsområden

 • Flera olika verksamheter med miljöpåverkan, till exempel dagvattenhantering, förorenade områden, deponering, jordbruk, skogsbruk, markarbeten som schaktning och pålning, fysisk planering i form av bebyggelse och annan infrastruktur, materialtäktsverksamhet
 • Skydd av grundvattennivåer
 • Vattenverksamhet uttag - nivåer och föroreningar
 • Infrastrukturanläggningar
 • Enskilda/små avlopp
 • Dricksvattenförsörjning både allmän och enskild, med eller utan vattenskyddsområde
 • Kopplingen ytvatten - grundvatten
 • Miljömålsarbetet - flera mål inte enbart grundvattenmålet
 • Miljökvalitetsnormer för grundvatten
 • Bedömningsgrundsarbetet
 • Åtgärder enligt åtgärdsprogram enligt Vattenförvaltningsförordningen
 • Cisterner enligt NFS 2003:24 i och utanför vattenskyddsområde.
 • Hantering av bekämpningsmedel