Fisk i rinnande vatten – Vadningselfiske

Undersökningstypen omfattar två metoder, dels kvalitativt elfiske huvudsakligen för inventering, dels kvantitativt elfiske med inriktning på tidsserier.

Om undersökningstypen

 • Senaste version: 1:8, uppdaterad 2017-04-25
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Programområde: Sötvatten
 • Delprogram: Trendstationer vattendrag
 • Kategori: Fisk, kräftdjur och musslor

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Kvalitativt elfiske: 

 1. att inventera förekomsten av olika fiskarter på enstaka lokaler eller i hela vattendrag
 2. att få en relativ uppskattning av individförekomst av olika arter på fasta lokaler eller i hela vattendrag 
 3. att insamla material för bedömning av artutbredning, habitatval, födoval och tillväxt

Kvalitativt elfiske används vanligen för att genomföra omfattande inventeringar av fiskfaunan. Syftet kan vara att inventera förekomsten av en nyckelart, till exempel öring, eller att försöka få en heltäckande bild av fiskfaunan.

I det förra fallet väljs provytorna genomgående i samma biotoptyp. I det senare fallet väljs provytorna ofta i olika biotoper, delavsnitt eller avrinningsområden för att man ska få en så heltäckande bild av fiskfaunan som möjligt.


Kvantitativt elfiske: 

 1. att kvantifiera fiskarters beståndstäthet på enstaka lokaler eller i hela vattendrag
 2. att studera förändringar i täthet och förekommande arter över tiden på enstaka (ofta fasta) lokaler eller i hela vattendrag
 3. att jämföra täthet och förekommande arter mellan lokaler eller mellan vattendrag
 4. att bedöma fiskfaunans ekologiska status på enskilda vattendragssträckor eller i hela vattendrag


Kvantitativt elfiske används vanligen för att följa beståndsutvecklingen hos fisk på ett antal fasta provytor under en följd av år. Med kvantitativt elfiske menas att man utför vanligen tre utfisken på provytan för att därigenom statistiskt kunna beräkna den faktiska populationstätheten.

Provytorna kan väljas antingen så att de representerar hela vattendraget, eller så att de utgör bra reproduktionslokaler för till exempel öring. Kvantitativt elfiske kan också användas för att skatta den totala fiskpopulationen i ett mindre vattendrag. Ett större antal provytor måste då besökas och denna typ av skattningar är kostsamma.

Undersökningstypen kallades tidigare för Elfiske i rinnande vatten, men har sedan version 1:8 bytt namn till Fisk i rinnande vatten – Vadningselfiske.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Elfiske i vattenPDF

Arbetsmaterial 1997-2001

Elfiske i vattenPDF

Arbetsmaterial 1997-2002_2

Elfiske i vattenPDF

version 1:1 2001-2002

Elfiske i vattenPDF

version 1:3 2002-2008

Elfiske i vattenPDF

version 1:4 2008-2010

Elfiske i vattenPDF

version 1:5 2010-2015

Elfiske i vattenPDF

version 1:6 2015-2016

Elfiske i vattenPDF

version 1:7 2016-2017

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2017-04-25
Sidansvarig: Webbredaktion