Untra vattenkraftverk i Dalälven

Tillståndsprövning av ett nytt vattenkraftverk i Dalälven i ett område som omfattas av förbud mot ny vattenkraft enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Yttranden och beslut

2013-06-05 Mark- och miljööverdomstolen (M 6229-12) upphävde mark-och miljödomstolens dom. Domstolen ansåg att förbudet i 4 kap 6 § miljöbalken mot vattenkraftsutbyggnad i nedre Dalälven lägger hinder för att tillåta den ansökta verksamheten.

2013-04-18 Havs- och vattenmyndighetens yttrande Pdf, 130 kB.. Bland annat förslag om skadeförebyggande åtgärder.

2013-03-01 Havs- och vattenmyndighetens yttrande Pdf, 182.9 kB.. Havs-och vattenmyndigheten yrkade på att ansökan i första hand avisas på grund av bristande underlag och i andra hand avslås på grund av att bolaget inte kan visa på att deras verksamhet inte innebär en obetydlig miljöpåverkan enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

2012-08-27 Havs- och vattenmyndigheten överklagar mark- och miljödomstolens dom. Vi ansåg bland annat att ärendet var principiellt viktigt då det handlar om ett nytt vattenkraftverk och att verksamheten kan påverka ett Natura 2000-område. 

2012-06-27 Mark- och miljödomstolen (M 5228-07) (se sid 11) gav Fortum tillstånd enligt miljöbalken att uppföra en ny kraftstation i anslutning till Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun, Uppsala län.  Beslutet överklagades av flera myndigheter.

Bakgrund

Fortum Dalälvens Kraft AB ansökte om tillstånd för att bygga ett nytt vattenkraftverk något uppströms det äldre vattenkraftverket. Anledningen till ansökan var att Fortum delvis ville ersätta det äldre vattenkraftverket med det nya och delvis utöka kapaciteten.

I sin miljökonsekvensbeskrivning gjorde Fortum bedömningen att ett nytt kraftverk enligt förslaget inte kommer i konflikt med Natura 2000-områden, riksintressen och andra allmänna skydd i någon nämnvärd omfattning.

Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion