Blankaströms vattenkraftverk i Emån

E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Yttranden och beslut

Bakgrund

Mark- och miljödomstolen avslog ansökan eftersom domstolen bedömde att det saknades tillstånd till befintlig vattenkraftverk och damm. Det innebar att tillstånd inte kunde beviljas för utbyggnad av anläggningen. Domstolen hade gett E.ON möjlighet att komplettera ansökan med en ansökan om lagligförklaring.

E.ON har därefter inkommit med en ansökan om lagligförklaring av
anläggningen, men de ansöker inte om tillstånd till någon utbyggnad och
effektivisering (M 3595-14).

Havs-och vattenmyndigheten har i första hand yrkat att ansökan om laglighetsförklaring avisas. I andra hand att ansökan avslås sett till den del som avser lagligförklaring av dammbyggnader och tillhörande anordningar i Nötån samt tilloppskanal från denna.

Vid en eventuell lagligförklaring yrkar Havs-och vattenmyndigheten att laglighetsförklaringen ska förenas med ett antal villkor. Villkoren är till exempel väl fungerande fiskvägar och fiskavledningsanordningar, tillräckligt med vatten ska släppas för att fiskvägar och fiskavledningsanordningar ska fungera väl för samtliga fiskarter året om.

Publicerad: 2015-12-02
Uppdaterad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion