Miljödomar 30 juni 2021

Provtagningar visade inte att anläggningen uppfyllde kraven på reduktion av fosfor

Sammanfattning av Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 juni 2021 i mål nr M 4906-20. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att en leverantörs provtagningsserier inte visar att anläggningen klarar att uppnå normal skyddsnivå för fosforreduktion, samt att 70 procents reduktion behöver uppnås som medelvärde, men inte i varje stickprov.

Mål nr M 4906-20

Bakgrund

En fastighetsägare hade sökt tillstånd för enskilt avlopp för toalett- och BDT- vatten (en horisontell markbädd utan tätskikt) inom normalt skyddsområde. Nämnden avslog ansökan med hänvisning till att den bedömde att anläggningen inte uppfyllde det funktionskrav på minst 70 procents fosforrening som följer av Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17). Nämnden hade granskat leverantörens provtagningsserier och bedömde att leverantörens slamavskiljare med efterföljande markbädd inte uppnådde funktionskravet.

Mark- och miljödomstolens bedömning

Fastighetsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Efter överklagande till Mark- och miljödomstolen återförvisades dock ärendet till nämnden för beviljande av tillstånd och fastställande av villkor. Domstolen bedömde utifrån leverantörens provtagningsserier att anläggningen nådde upp till 70 procents reningsgrad. De angav att det i ärendet fanns analyser av utgående fosforhalter från 93 provtagningstillfällen från åtta anläggningar. Då motsvarande halter för inkommande vatten inte hade analyserats vid samtliga provtagningstillfällen gick det inte att beräkna reningsgraden vid varje provtagningstillfälle. Därför utgick domstolen från det medelvärde för inkommande fosforhalter som redovisats för 14 av proverna. Om detta värde varit representativt vid alla provtagningstillfällena skulle reduktionsgraden vid 19 av provtagningstillfällena varit noll eller mindre än noll procent. Domstolen menade att dessa resultat var osannolika och att det därför var motiverat att i medelvärdesberäkningarna utesluta dem. Av de fyra anläggningar som domstolen bedömde var jämförbara med den anläggning ansökan gällde visade tre, efter att de provresultat som visade på en reningsgrad på noll procent eller lägre uteslutits, en reningsgrad på ca 69 procents reningsgrad som medelvärde. Medianvärdet var ca 77 procent. Domstolen bedömde utifrån detta att utredningen visade att liknande anläggningar klarar kravet om en 70-procentig reningsgrad för fosfor.

Mark- och miljööverdomstolens avgörande

Nämnden överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). MÖD bedömde, i likhet med nämnden att normal skyddsnivå, och därmed ett krav på reduktion av fosfor med minst 70 % gällde för den aktuella fastigheten. Av MÖD:s avgörande framgår vidare att det inte bör krävas att reduktionskravet på minst 70 procent uppnås i varje enskilt stickprov, men att det bör krävas att reduktionskravet uppnås som ett medelvärde under en testperiod. Domstolen menade att även kraftigt avvikande provresultat av fosfor ska räknas med vid uträkning av medelvärdet om det inte finns någon uppenbar orsak till att provresultaten skulle vara felaktiga. Då det kan finnas flera möjliga orsaker till ett avvikande provresultat (t.ex. att provtagningen inte varit tillräckligt kvalitetssäkrad eller att felaktiga värden förts in i stället för det verkliga ingående värdet) och att anläggningen vid aktuellt tillfälle inte renar fosfor (som att slamtömning nyss skett, att slamtömning inte skett tillräckligt ofta eller att anläggningen varit överbelastad eller att syrefria förhållanden uppstått). Då det i målet saknats förklaringar till de låga värdena för rening menade MÖD att det inte funnits tillräckliga skäl för att undanta värden som visade att anläggningen inte renar fosfor.

När de avvikande resultaten räknades med i provtagningsserierna uppnåddes inte en 70-procentig reningsgrad för den ansökta avloppsanordningen. MÖD bedömde att det i provtagningsserierna fanns brister som i sig gjorde att provresultatens användbarhet och tillförlitlighet kunde ifrågasättas. Eftersom MÖD bedömde att sökanden inte hade styrkt att anläggningen skulle uppfylla reduktionskravet 70 procent för fosfor kunde anläggningen inte tillåtas, och nämndens beslut fastställdes därmed.

Läs Havs- och vattenmyndighetens yttrande till Mark- och miljööverdomstolen här. Yttrande över beslut om tillstånd för avloppsanläggning på fastighet - Yttranden - Havs- och vattenmyndigheten

Publicerad: 2021-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion