Pröva en anmälan, 11 kap 9 a § miljöbalken, för en redan utförd åtgärd

Föreläggande om att inkomma med en anmälan om vattenverksamhet i efterhand för en redan utförd åtgärd.

Efter det att en anmälan om olovlig vattenverksamhet inkommit till länsstyrelsen under sommaren 2013 har länsstyrelsen förelagt X att i efterhand ge in en anmälan om vattenverksamhet.

Mark- och miljööverdomstolen menar att det saknas stöd i bestämmelserna för att en verksamhetsutövare ska kunna ge in en anmälan efter det att verksamheten påbörjats.

Mark-och miljööverdomstolen har också i avgörandena M 5707-11 (2012-05-15) och M 383-14 (2014-10-07) uttalat att anmälningsplikten inte kan uppfyllas i efterhand. Detta behöver dock inte innebära att tillsynsmyndigheten alltid måste förelägga om återställande när anmälningsplikten inte har uppfyllts.

Att begära in underlag för den bedömning som länsstyrelsen behöver göra med anledning av de vidtagna åtgärderna kan inte betraktas som mer ingripande än vad som behövs i det enskilda fallet. Länsstyrelsen hade därför haft möjlighet att inom ramen för sin tillsyn förelägga X att ge in de uppgifter som en anmälan om vattenverksamhet ska innehålla.

Mark- och miljööverdomstolen M 1755-14 (2014-11-25)

Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion