Toalettavlopp kan inte avledas till gödselbrunn

Sammanfattning av Mark- och miljööverdomstolens dom den 6 oktober 2014, mål M 8408-14. En dom från Mark- och miljööverdomstolen slår fast att det inte är förenligt med kraven som ställs i 9 kap 7 § miljöbalken att avleda orenat toalettavloppsvatten till gödselbrunn, trots att det endast är frågan om avledande från en personaltoalett som används sparsamt.

Publicerad: 2014-12-05
Sidansvarig: Webbredaktion