Ändring av havsplanerna för att möta behovet av ökad energiutvinning

Hitta på sidan

Vi har startat arbetet med att ta fram förslag till ändrade havsplaner för att möta behovet av ökad energiutvinning. Förslag till havsplaner lämnas till regeringen senast den 31 december 2024. Förslagsarbetet innebär samverkan och dialog med många olika aktörer.

Planeringsprocessen och preliminär tidplan

Havsplaneringsprocessen ska leverera färdiga förslag till havsplaner till regeringen senast 31 december 2024. Processen fram till ett färdigt förslag innefattar flera olika steg som alla inkluderar dialog och samverkan med berörda aktörer.

Läs mer om Planeringsprocessen och preliminär tidplan

Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslag till ändrade havsplaner

I samband med att regeringen beslutade om de första svenska havsplanerna den 10 februari 2022, fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till ändrade havsplaner för att möta behovet av ökad energiutvinning. Förslag till ändrade havsplaner ska lämnas till regeringen så snart som möjligt men senast den 31 december 2024.

Redan i nu beslutade havsplaner lyfts behovet av fler områden för energiutvinning. Ökad elproduktion krävs för att uppnå de riksdagsbundna klimat- och energimålen, bland annat målet om att Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion år 2040. Ökad elproduktion krävs också för att möjliggöra grön omställning i industrin och den omfattande elektrifieringen som är en nyckel i klimatomställningen. Förslag till ändrade havsplaner ska omfatta fler eller ändrade områden för energiutvinning så att planerna möjliggör energiutvinning till havs med ytterligare 90 terawattimmar årlig elproduktion.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för havsplaneringsprocessen. Havsplanernas syfte är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Havsplanerna ska bland annat bidra till att god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls, att havets resurser används hållbart så havsanknutna näringar kan utvecklas samt att främja samexistens mellan olika verksamheter och användningsområden.

Underlag för energiutvinning

Som ett underlag till de ändrade havsplanerna ska Energimyndigheten tillsammans med en rad myndigheter, däribland Havs- och vattenmyndigheten, peka ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning eller identifiera behov av ändringar i redan utsedda områden så att energiutvinning med ytterligare 90 terawattimmar årlig elproduktion ska kunna möjliggöras till havs. Den ytterligare energiutvinningen ska i första hand kunna ske i havsplaneområdena Västerhavet och Östersjön.

Myndigheterna ska verka för samexistens och samverkanslösningar mellan energiutvinning och kulturmiljövårdens, naturvårdens, sjöfartens, totalförsvarets respektive yrkesfiskets intressen.

Energimyndigheten ska redovisa underlaget till Regeringskansliet senast den 31 mars 2023.

Kunskapssammanställning om samexistens

En utgångspunkt för att möjliggöra ytterligare områden för energiutvinning i havsplanerna är samexistens och att söka samverkanslösningar för att lösa intressekonflikter. Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten arbetar tillsammans med att ta fram en kunskapssammanställning av förutsättningar och möjliga åtgärder för framtida samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och naturvård i områden med vindkraftsetableringar. Inom ramen för arbetet förs dialog med andra myndigheter och aktörer.

Arbetet ska redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2023

Publicerad: 2022-06-20
Sidansvarig: Webbredaktion