Östersjön

Vad kännetecknar Östersjöns planområde och hur har vi planerat för havsplaneområdet i stora drag? Här får du en överblick.

Kustmiljö

Foto: Natalie Greppi

Östersjön är indelat i fem havsområden:

  • Norra Östersjön och Södra Kvarken
  • Mellersta Östersjön
  • Sydöstra Östersjön
  • Södra Östersjön
  • Sydvästra Östersjön och Öresund

I Östersjöns planområde finns höga naturvärden och attraktiva livsmiljöer för människor. Kust- och skärgårdslandskapen används flitigt för rekreation och friluftsliv och det finns höga kulturvärden. Samtidigt som det finns goda förutsättningar för olika verksamheter i Östersjön behöver miljön förbättras för att god miljöstatus ska nås. Det finns exempelvis stora områden med döda bottnar på grund av syrebrist.

Sjöfart och yrkesfiske

Östersjön har stor betydelse för den internationella handeln och är därför också ett av de mest intensivt trafikerade områdena i världen. De många fartygsstråken binder samman länderna och bidrar till målet att länka samman Östersjöregionen genom transport av människor och gods. Sjötrafiken runt Gotland kan påverka tumlare och alfågel, två hotade arter. Ett sätt att undvika påverkan kan vara att styra om trafiken. Därför behöver sjötrafiken söder, norr och öster om Gotland fortsatt utredas.

Yrkesfisket i Östersjön sker på mycket stora ytor och vilka områden som fiskas förändras dessutom mellan olika år och över längre tid. Därför är ytan för användning yrkesfiske utbredd i havsplanen.

Utvinning av sand och energi

I Östersjön finns några områden som kan vara möjliga för utvinning av sand och det finns goda tekniska förutsättningar för havsbaserad energiutvinning.

Vindkraft olämpligt i flera områden

Sveriges totalförsvar har omfattande intressen i Östersjön, bland annat i form av sjöövningsområden. Därför är vindkraftverk till havs olämpligt i flera områden sett till totalförsvarets intressen men också på grund av höga naturvärden. Även populationen av alfågel kan påverkas negativt av vindkraft. Det har vi tagit hänsyn till i den samlade bedömningen för vindkraft.

Plankarta och planeringsunderlag

Utforska plankarta och planeringsförutsättningar för Östersjön i kartan på sidan Karta att utforska.

Läs vidare i plandokumentet

Förslaget till havsplan för Östersjön hittar du i del 4 i plandokumentet.

Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen. Pdf, 33.9 MB.

Publicerad: 2019-03-14
Uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion