Olika intressen vägs mot varandra

Var passar det bäst att bygga vindkraftverk till havs? Varför har försvaret företräde på vissa platser? Var behöver särskild hänsyn tas till hotade arter som alfågeln och tumlaren? Hur förhåller sig havsplanerna till riksintressen?

Kvinna håller uppe stenar. Havet i bakgrunden

Foto: Maja Kristin Nylander

Det finns många frågor som ska besvaras när vi planerar för användningen av havet och många intressen att ta hänsyn till. Därför är helhetsperspektivet viktigt i planeringen av havet.

Havsplanerna är statens samlade syn på användning av havet. De ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att väga in näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål.

Symbol för flera användningar

Mest lämplig användning

Vi behöver använda våra hav effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Havsplanerna ger vägledning om hur olika områden i det svenska havet lämpligast bör användas för att uppnå det.

Vad ett område bör användas till beror på:

  • vilka egenskaper området har
  • var området ligger
  • vilka behov som finns i samhället för att använda sig av området.

De användningar som pekas ut i havsplanernas plankarta har bedömts som de mest lämpliga användningarna. Deras förutsättningar och behov ska gå före andra användningar. Ibland anges flera användningar på samma plats. Då har användningarna samma grad av företräde framför annan användning. Där mer än en användning anges har vi bedömt att användningarna kan samexistera.

Havsplanens användningar:

Symbol för användningen elöverföring


Elöverföring


Förutsättningar för infrastruktur för att distribuera och överföra el ska bibehållas. Det ska finnas goda möjligheter att upprätthålla och underhålla infrastrukturen.

Symbol för användningen energiutvinning


Energiutvinning


Område för energiutvinning. Förutsättningar för energiutvinning ska bibehållas. Infrastruktur för att distribuera och överföra el, stabilitet på och under havsbotten för eventuell grundsättning samt god tillgänglighet för fartyg vid byggnation, drift och underhåll ska beaktas.

Symbol för användningen Utredningsområde energiutvinning


Utredningsområde energiutvinning


Område för vidare utredning för att avgöra om användning energiutvinning är den mest lämpliga.

Symbol för användningen försvar


Försvar


Område för försvarsverksamhet som omfattar sjöövningsområden samt påverkansområden för anläggningar utanför havsplaneområdena. Förutsättningar för försvarsverksamhet ska bibehållas.

Symbol för generell användning


Generell användning


Område där ingen särskild användning har företräde. Användningar som avgränsas av sina egna geografiska markeringar har företräde där de anges.

Symbol för användningen kultur


Kultur


Område med kultur- eller naturhistorisk miljö. Kulturhistoriska respektive naturhistoriska värden ska bevaras.

Symbol för användningen natur


Natur


Område för natur. Området har naturvärden som ska bevaras och utvecklas för säkerställande av biologisk mångfald och främjande av ekosystemtjänster.

Symbol för användningen rekreation


Rekreation


Område för rekreation inklusive friluftsliv. Förutsättningar för re kreation och god tillgänglighet för allmänheten ska bibehållas.

Symbol för användningen sandutvinning


Sandutvinning


Område för sandutvinning. Förutsättningar för sandutvinning och god tillgänglighet för fartyg vid utvinning ska bibehållas.

Symbol för användningen utredningsområde sandutvinning


Utredningsområde sandutvinning


Område för vidare utredning för att avgöra om användning sandutvinning är den mest lämpliga.

Symbol för användningen sjöfart


Sjöfart


Område för sjöfart. Förutsättningar för sjöfartsverksamhet ska bibehållas och trafiksäkerhet med tillräckliga manöverutrymmen ska beaktas.

Symbol för utredningsområde sjöfart


Utredningsområde sjöfart


Område för vidare utredning för att avgöra om användning sjöfart är den mest lämpliga.

Symbol för användningen yrkesfiske


Yrkesfiske


Område för yrkesfiske. Förutsättningar för att bedriva yrkesfiske ska bibehållas. God tillgänglighet för yrkesfiskefartyg till hamnar och fiskeområden lämpliga utifrån variationer över säsonger och år ska beaktas.

Särskilt om kablar och ledningar

Utläggning, drift och underhåll av data- och telekablar, kraft­kablar, rörledningar och gasledningar ska möjliggöras där det är lämpligt. Detta gäller för hela planområdet.

Särskild hänsyn

Havsplanen har tre olika typer av särskild hänsyn som ska tas i vissa områden:

Symbol för särskild hänsyn till totalförsvaret


Totalförsvarets intressen


Inom området ska särskild hänsyn tas till totalförsvarets intressen vid förvaltning, planering och tillståndsprövning. I ett område betecknat Gf eller Nf avser hänsynen begränsningar av höga objekt på grund av flygverksamhet. I ett område betecknat Ef är det ur försvarshänseende möjligt att anlägga fasta installationer för energiutvinning, men inte alltid i alla delar av området. Risk för sammanlagd, kumulativ påverkan från energiutvinning på försvarsintressen ska beaktas.

Symbol för särskild hänsyn till kulturmiljövärden


Höga kulturmiljövärden


Inom området ska särskild hänsyn tas till höga kulturmiljövärden vid förvaltning, planering och tillståndsprövning. Hänsynsbeteckningen omfattar kulturmiljöer som huvudsakligen ligger utanför havsplaneområdena. Särskild hänsyn avser landskapsbild och påverkan behöver bedömas utifrån lokala förutsättningar. Påverkansområden kan vara större än angivna områden i havsplanerna.  

Symbol för särskild hänsyn till naturvärden


Höga naturvärden


Inom området ska särskild hänsyn tas till höga naturvärden vid förvaltning, planering och tillståndsprövning. Värden som har identifierats i havsplaneringsprocessen listas per havsområde i del 3, 4 och 5.

 

Behovet av att ange särskild hänsyn har identifierats inom havsplaneringsprocessen som ett komplement till att ange användningar.

Vägledningen om särskild hänsyn berör planering och tillståndsprövning, men riktas även till arbetet med utveckling av havsförvaltningen. Hänsynsområdena är ett underlag i förvaltningen med syftet att berörda myndigheter tillsammans med berörda sektorer arbetar vidare med de utpekade områdena, för att se om specifika åtgärder behöver vidtas så att särskild hänsyn tas till de höga naturvärdena.

Läs vidare i plandokumentet

Mest lämplig användning och särskild hänsyn kan du läsa mer om i del 2 i Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen. Pdf, 33.9 MB.

Publicerad: 2019-03-14
Uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion