Innebörd och konsekvenser av havsplanerna

Går vi åt rätt håll? Vad kan vi göra bättre i planeringen? Det är frågor som besvaras av miljö- och hållbarhetsbedömningen. Bedömda konsekvenser har sammanställts i en miljökonsekvensbeskrivning och en hållbarhetsbeskrivning.

Klippor och hav

Foto: Monica Forsell

Vad havsplanerna innebär

Vad vägledningen innebär sammanfattas i del 6 av plandokumentet, i kapitlet om havsplaneförslagens innebörd. Vi beskriver vad havsplaneringen som ny nationell helhetsplanering betyder i samhällsbygget och hur vägledningen har utarbetats för att ges på lämplig nivå i förhållande till pågående förvaltning och andra nivåer av fysisk planering. Här förklaras användning och överväganden på en övergripande nivå.

Konsekvenser av havsplanerna

Havsplanernas konsekvenser har analyserats i hållbarhetsbedömningen och i den strategiska miljöbedömningen. Arbetet med att bedöma konsekvenser av havsplanerna har skett parallellt med planeringsprocessen. Konsekvensbedömningen har utgjort underlag för olika vägval.

Hållbarhetsbedömningen utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna, det vill säga ekologisk, ekonomisk och social utveckling. I hållbarhetsbedömningen bedöms hur förväntade effekter påverkar samhälle och näringar, bland annat utifrån påverkan på ekosystemtjänster.

I miljöbedömningen bedöms effekterna på miljön utifrån de miljöaspekter som anges i miljöbalken.

Illustrationen visar stegen i planeringsprocessen vilka är att kartlägga, analysera miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv, prioritera och sedan att sammanställa detta. Illustrationen visar också att analysen av miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv är cyklisk.

Havsplaneringen är processinriktad. Konsekvensbedömningar har gjorts återkommande och integrerat.

Läs vidare i plandokumentet

Innebörd och konsekvenser kan du läsa mer om i del 6 i
Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen. Pdf, 33.9 MB.

Publicerad: 2019-03-14
Uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion