Gediget underlag och omfattande dialog

Det är ett gediget underlag som ligger till grund för de havsplaner som lämnats till regeringen. I ett tidigt skede av planeringen gjordes en nulägesbeskrivning av hur havets resurser används och vilka förutsättningarna är för användning och samexistens i framtiden.

Kvinna tittar ut över havet

Foto: Maja Kristin Nylander

I varje steg av processen har vi fått mer kunskap och underlag. Det har varit grundläggande att involvera många intressenter i planeringen genom dialog och samverkan – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Dessutom har konsekvenserna av planeringen bedömts parallellt och integrerat med processen att ta fram havsplaner.

Dialog – en väsentlig del av processen

Dialog i flera steg

Förslagen till havsplaner bygger på en omfattande dialog. HaV har bjudit in till avstämning i ett tidigt skede av planeringsprocessen och till samråd och granskning om förslag till havsplaner. Synpunkterna som har kommit fram i den tidiga avstämningen och i samrådet har varit ett viktigt underlag i arbetet med granskningsförslagen. Under dialogen fick vi in synpunkter från såväl offentliga organ som ideella organisationer och det privata näringslivet: kommuner, regioner, grannländer, nationella myndigheter, kustlänsstyrelser, branschorganisationer, intresseorganisationer, företag, universitet och högskolor samt privatpersoner.

Diskussion i grupp under samråd

Foto:Misak Nalbandian

Dialog i tre steg:

  1. Avstämning i tidigt skede – genomfördes 2016-2017
  2. Samråd – genomfördes 2018
  3. Granskning – genomfördes 2019

Före avstämningen i tidigt skede genomfördes dialog om nulägesbeskrivningen och färdplanen för havsplanering.

Redogörelse för dialogen

Internationell samverkan

I den nationella havsplaneringen samverkar Sverige även med grannländerna. Det är en del i att skapa havsplaner som baseras på bästa tillgängliga kunskap, är förankrade gentemot våra grannländer och bygger på gemensamma principer kring havsplanering. Vi samverkar genom både formella och informella kontakter.

Det internationella samarbetet kommer att vidareutvecklas i kommande havsplaneringscykler. Bland annat vad gäller metodutveckling, gemensamma planeringsunderlag och uppföljning av havsplanerna.

Läs gärna mer om vår internationella samverkan.

Integrerad konsekvensbedömning

Konsekvenser av havsplanerna bedöms utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Syftet med den strategiska miljöbedömningen är att integrera miljöhänsyn i havsplanerna. I hållbarhetsbedömningen bedöms hur förväntade effekter av havsplanerna påverkar samhälle och näringar, bland annat utifrån påverkan på ekosystemtjänster. Vilken miljöpåverkan havsplanerna förväntas leda till analyseras och beskrivs i ett dokument som kallas miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Hållbarhetsbedömningen redovisas i en hållbarhetsbeskrivning.

Illustrationen visar en pyramid där miljömål utgör basen, sociala aspekter utgör mellanskiktet och mål för näringar utgör toppen av pyramiden. Miljö är störst till ytan och näringar minst.

Havsplanerna förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål.

Symphony – ett verktyg för att bedöma miljöpåverkan

Som underlag i miljöbedömningen har vi tagit fram ett verktyg för att beräkna summan av alla verksamheters påverkan på olika ekosystemkomponenter och sedan presentera dem på kartor och i tabeller. Verktyget kallar vi Symphony

Läs vidare i plandokumentet

Underlaget för havsplanerna kan du läsa mer om i del 1 i
Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen. Pdf, 33.9 MB.

Publicerad: 2019-03-14
Uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion