En framtid vi vill nå

Havsplanerna kommer att bli en vägledning för dig som arbetar med beslut, planering och tillståndsprövningar som rör öppna havet. Som företagare eller annan verksamhetsutövare kan du också få vägledning av planerna genom att de ger ökad förutsägbarhet för hur haven bör komma att nyttjas ansvarsfullt.

Man som går vid havet

Foto: Maja Kristin Nylander

Genom att lyfta fram en vision för havet 2050 och sätta tydliga planeringsmål har havsplanerna en riktning för ställningstaganden.

Vision - Havet 2050

Havsplanerna tar sikte på år 2030. Samtidigt används år 2050 som horisontår för att måla upp en framtid längre bort för att stimulera till diskussion och tankar om den storskaliga planeringens långsiktighet.


"År 2050 nyttjar vi havet genom konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar. Havet har god miljöstatus och en rik biologisk mångfald. Vi bevarar och utvecklar natur- och kulturmiljöer i havet och tillvaratar dess ekosystemtjänster. Det finns gott om upplevelsevärden och möjlighet till rekreation. Havet är till glädje och nytta för alla. Näringsliv och förvaltning samverkar och havsplanerna bidrar med helhetssyn, framförhållning och förutsägbarhet.

År 2050 lever vi i fortsatt fred och frihet i Östersjö- och Nordsjöregionen. Klimatförändringarna har bromsats och vi har anpassat oss efter förändrade förhållanden."

God havsmiljö och hållbar tillväxt

Det övergripande planeringsmålet i havsplanerna är god havsmiljö och hållbar tillväxt. I havsplaneringen utgår vi ifrån att havets resurser ska användas så att havsanknutna näringar kan utvecklas och växa samtidigt som ekosystemet bevaras.

Det innebär att havsplanerna ska:

  • bidra till miljön och det den ger oss
  • stimulera exploatering som tar hänsyn till djur och ekosystem
  • stödja tillväxt och sysselsättning
  • uppmuntra till fleranvändning, för att gynna så många som möjligt.

Det övergripande planeringsmålet följs av nio mål som tydliggör vad havsplaneringen ska skapa förutsättningar och beredskap för. Målen har formulerats utifrån samhällsmål, befintlig lagstiftning, nationella strategier och andra relevanta underlag. 

Illustrationen visar havsplaneringens planeringsmål samt internationella mål, politisk inriktning, lagstiftning och Sveriges miljömål som planeringsmålen tagits fram utifrån.

Bilden visar de tio planeringsmålen och vad de förhåller sig till i form av lagstiftning, strategier och andra övergripande mål.

Läs vidare i plandokumentet

Planeringens vision och mål kan du läsa mer om i del 2 i
Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen. Pdf, 33.9 MB.

Publicerad: 2019-03-14
Uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion